[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa(lar) 246-250
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Fetal Charles foster sıçanların primordial germ hücrelerinin migrayonu üzerine tek doz siklofosfamit’in etkilerinin histolojik ve histokimyasal olarak incelenmesi: Bir ön çalışma
Biswabina RAY, Bhagath Kumar POTU
Kasturba Medical College, Anatomy, manipal, KARNATAKA, INDIA

Amaç: Erken ovaryan gelişimin üzerinde teratojen olduğu bilinen siklofosfamitin (CP), tek dozunun primordial germ hücrelerinin (PGC) migrasyon fazını etkileyip etkilemediği çalışıldı.

Gereç ve Yöntem: Yetişkin gebe Charles foster sıçanları kontrol ve deney grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Deney grubundaki hayvanlara, PGC’nin migrasyon fazında olduğu gestasyonun 10. gününde 2 mg/kg dozunda CP intraperitoneal olarak yapıldı. Her gruba ait 12 fetus gebeliğin 16. gününde histokimyasal çalışmalar (alkalin fosfataz boyama) için çıkarılırken, her gruba ait 12 fetüsün ovaryumları da gebeliğin 20. gününde histolojik çalışmalar (hematoksilen-eosin boyama) için toplandı.

Bulgular: Grup I’e ait fetüslerin kesitlerinde geniş sirküler PGC kümeleri, 16 günlük fetüste siyahımsı kahverengi olarak göründü. Deney grubunda ise homojen açık kahverengi hücreler vardı. Kontrol grubuna ait 20 günlük fetüslerin overlerinde, merkezinde geniş germ hücrelerinin olduğu ovaryan foliküller gözlendi. Deney grubunda ise germ hücreleri tamamen yoktu.

Sonuç: Siklofosfamit uygulaması primordial germ hücrelerinin gonadal kabartıya göçlerini inhibe etmekte ve overler içinde germ hücrelerinin olmamasına neden olmaktadır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]