[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa(lar) 273-278
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Karotis Arter Stenozlarında Endovasküler Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Mehmet Ruhi ONUR1, Timur SİNDEL2, Saim YILMAZ2, Ersin LÜLECİ2
1Kovancılar Devlet Hastanesi, Radyoloji, ELAZIĞ
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA

Giriş: Aterosklerotik karotis arter stenozunda karotis artere stent yerleştirilmesi karotis endarterektomisine alternatif olan bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmada endovasküler tedavi uygulanan hastalarda stent açıklığının renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS) ile değerlendirilerek tedavinin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2001 Kasım-2005 Ocak arasında emboli koruyucu filtre kullanılarak karotis arter stenozlarına yönelik karotis arter stent tedavisi yapılan 36 olgu RDUS ile değerlendirildi. Otuzaltı olguya takılan toplam 42 stentin RDUS ile değerlendirilmesinde stent içinde restenoz varlığı araştırıldı.

Bulgular: Olgulara uygulanan endovasküler tedavide %100 teknik başarı oranı sağlandı. Endovasküler tedavi uygulanan ve toplam 42 stent takılan 36 olgunun takibinde sadece 1 hastada (%2.3) RDUS incelemede stent içerisinde anlamlı restenozu (%70) düşündüren hız artısı saptandı (sistolik hız/diastolik hız: 175/29 cm/sn, ICA sistolik hız/CCA sistolik hız>4). Bunun dışında 2 hastada RDUS incelemesinde anlamlı darlığa yol açmayan intimal hiperplazi izlendi.

Sonuç: Karotis stenozlarına yönelik uyguladığımız endovasküler tedavide stentlerin açık kalım oranı ve işleme bağlı komplikasyon oranı literatürde yapılan çalışmalarla uyumludur. Emboli koruyucu filtre kullanımı karotis stenozlarının endovasküler tedavisinde serebrovasküler olay riskini azaltır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]