[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-017
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
El Parmaklarının Yanığa Bağlı Fleksiyon Kontraktürlerinin Lateral Parmak Flebi ile Onarımı
Rüştü KÖSE
Sağlık Bakanlığı, Plastik Cerrahi Kliniği, KAHRAMANMARAŞ

Amaç: Bu klinik çalışmada el parmaklarında yanığa bağlı oluşan fleksiyon kontraktürlerinin lateral parmak flebi ile onarımı ve sonuçları tartışılmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Bu yöntem ile 9 hastanın 16 parmağına fleksiyon kontraktürü onarımı ameliyatı yapıldı. Flep verici alanlarının hepsi tam kalınlıkta deri grefti ile onarıldı. Her bir parmak için tek flep kullanıldı. Ameliyattan sonraki 15 gün boyunca 3 hastada (6 parmak) k-teliyle, 6 hastada (10 parmak) alçı ile immobilizasyon sağlandı. Hastalar ortalama 21 ay takip edildiler.

Bulgular: Hiçbir vakada kısmı veya total flep kaybı olmadı. Ameliyatlardan sonra tatminkar bir parmak hareket açıklığı elde edildi. Damar-sinir paketinde kısalma olan vakalarda tam açılma yapılamadı. Hastaların takiplerinde flep veya greft kontraksiyonuna bağlı nüks görülmedi.

Sonuç: El parmaklarının fleksiyon kontraktürlerinin onarımında lateral parmak fleplerinin kullanımının güvenli ve etkili olduğu gözlemlendi.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]