[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-027
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Humerus Lateral Epikondilit Tedavisinde Lokal Steroid Enjeksiyonu ile Lateral Epikondilit Bandajının Etkinliğinin Karşılaştırılması
Oktay BELHAN, Lokman KARAKURT
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Humerus lateral epikondilitli olgulara, lokal steroid injeksiyonu ile lateral epikondilit bandaj uygulama sonuçlarının ve etkinliğinin klinik olarak karşılaştırılması.

Gereç ve Yöntem: Dirsek yan kısmında ağrı şikâyetiyle kliniğimize müracaat edip, klinik ve radyolojik muayeneleri yapılarak lateral epikondilit tanısı konan ve düzenli takibi yapılan 21’i erkek, 18’i bayan olmak üzere toplam 39 hastanın 41 dirseği çalışma kapsamına alındı. Hastaların ortalama yaşı 42.3 (19-54) yaş, ortalama takip süresi ise 13.7 (12-16) ay olarak tespit edildi. Hastalar 2 gruba ayrıldı. 1. Grupta 19 hastanın 21 dirseğine lokal steroid enjeksiyonu yapılırken, 2. Gruptaki 20 hastanın 20 dirseğine lateral epikondilit bandajı uygulandı. Olgular; tedavinin başlamasından 2 hafta sonra ve 2, 6, 12. aylarda kontrol edilerek değerlendirildi.

Bulgular: Grup 1’de 1 olguya ilk enjeksiyondan 2 hafta sonra ağrısının geçmemesi nedeniyle 2. enjeksiyon yapıldı. Son kontrolde Grup 1’de %80.95, Grupta 2’de ise %45 oranında mükemmel sonuç elde edildi. İki grup arasında anlamlı olarak fark vardı (p<0.05) ve steroid injeksiyonu yapılan grupta daha iyi sonuç elde edildi.

Sonuç: Humerus lateral epikondilit için değişik tedavi yöntemleri mevcuttur. Konservatif tedavi yöntemleri içerisinde sık olarak kullanılan lokal steroid injeksiyonunun iyileşme üzerine daha etkili olduğuna inanmaktayız..©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]