[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-042
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Karpal Tünel Sendromunun Tedavisinde İyontoforez, Lokal Kortikosteroid Enjeksiyon ve Non-Steroid Anti-İnflamatuar İlaç Etkinliğinin Karşılaştırılması
Eda GÜRÇAY1, Ece ÜNLÜ1, Ajda BAL1, Ahmet Gürhan GÜRÇAY2, Ece AYDOĞ1, Aytül ÇAKCI1
1S.B Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, ANKARA
2S.B Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, ANKARA

Amaç: Primer KTS’li hastalarda steroid iyontoforezi, lokal kortikosteroid enjeksiyonu ve non-steroid anti-inflamatuar ilacın (NSAII) semptom, kavrama gücü ve el fonksiyonu üzerine olan etkilerini karşılaştırmaktı.

Gereç ve Yöntem: Orta düzeyde KTS tanısı olan 48 hasta alındı ve 3 gruba ayrıldı. Grup A’ya (n=16), steroid iyontoforezi, grup B’ye (n=18) lokal kortikosteroid enjeksiyonu, grup C’ye (n=14) NSAII tedavisi uygulandı. Hastaların tümüne el el-bileğini nötral pozisyonda tutan istirahat splinti verildi. Hastaların semptomları Boston Semptom Ciddiyet Ölçeği (BSCÖ); kavrama güçleri Jamar el dinanometresi; lateral, palmar ve parmak ucu kavrama güçleri pinçmetre, el fonksiyonları Nine Hole Peg Test (NHPT) ile tedavi öncesi, tedaviden 1 ve 3 ay sonra değerlendirildi.

Bulgular: BSC֒de 1. ay sonunda tüm tedavi gruplarında (p<0.001), 3. ay sonunda grup A, B’de (p<0.001), ve grup C’de (p<0.01) anlamlı düzelme saptandı. Grup A’da lateral kavrama güçlerinde; grup B’de ise palmar kavrama güçlerinde 3. ayda anlamlı iyileşme tespit edildi (sırasıyla p<0,01, p<0.05). Tüm gruplarda kavrama güçleri ve NHPT tedavinin 1. ve 3. ay sonunda farklılık göstermedi (p>0.05).

Sonuç: KTS tedavisinde iyontoforez, steroid enjeksiyonu ve NSAII kullanımının birbirlerine üstünlüklerinin olmadığı belirlenmiştir. Her üç yöntemde hastaların semptomlarında düzelme sağlamaktadır. İyontoforez ve steroid enjeksiyonu kavrama güçlerinin iyileşmesini etkileyebilmektedir. Tek başına splint kullanımının da hastaların semptomları, lateral ve palmar kavrama güçleri üzerine etkili olabileceği düşünülmüştür. 2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]