[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-052
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ortalama Eritrosit Hacmi Düzeyinin Alkolik Karaciğer Sirozu Tanısındaki Yerinin Belirlenmesi ve Prognoza Etkisinin İrdelenmesi
Özgür TANRIVERDİ1, Esen GER2, Sernaz UZUNOĞLU2, M. Kemal SEREZ2, B. Ümit ÜRE2, Kadir ERGEN2, A.Baki KUMBASAR2
1Goztepe Safak Private Hospital, Internal Medicine and Emergency Service, İSTANBUL
2Haseki Education and Research Hospital, 3rd Internal Medicine Clinic, İSTANBUL

Amaç: Alkolik karaciğer sirozunda(AKS) makrositoz sıklığı ve makrositoz ile prognoz arasındaki ilişkinin belirlenerek doğruluk, duyarlılık ve özgüllük değerlerinin tespiti amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: AKS tanısı olan toplam 46 hasta(grup 1)ile Hepatit B ve C virüslerine bağlı karaciğer sirozu (KS)tanısı olan 51 hastanın(grup 2) ortalama eritrosit hacmi(OEH) düzeyleri retrospektif olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup 1’de OEH değeri 94.6±10.87 olup, grup 2 hastalardan anlamlı olarak yüksek saptandı(p<0.001).Grup 1’de toplam 26 (%56.52)hastada makrositoz tespit edilirken, grup 2 hastalarda bu oran 3(%5.88)idi. AKS tanısında OEH için cut-off değeri 102 fl olarak alındığında, tanı için doğruluk %78, duyarlılık %93 ve özgüllük %72 olarak saptandı. Child C grubu AKS tanılı hastaların(n=27) OEH’nin Child A ve B AKS tanılı hastalara oranla anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edildi.

Sonuç: AKS tanısında OEH’nin oldukça önemli olduğu fakat tek başına tanıdaki doğruluğunun yetersiz olduğu, anemi olmaksızın da bu hastalarda makrositoz sıklığının arttığı ve prognoz kötüleştikçe OEH değerinin de arttığı kanısına varıldı ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]