[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 098-101
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Levobupivakain+Fentanil Spinal Anestezisinde Hasta Pozisyonunun Blok Karakteristikleri Üzerine Etkileri
B. Çağla Özbakıs AKKURT 1, Kerem İNANOĞLU 1, Alper KARARMAZ 1, Aydıner KALACI2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, HATAY
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, HATAY

Amaç: Çalışmamızda levobupivakaine eklenen fentanil ile elde edilen hipobarik solüsyon ile yapılan spinal anestezinin farklı hasta pozisyonlarında blok karakteristikleri üzerine ve hemodinamik parametreler üzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Elektif şartlarda artroskopik girişim planlanan ASA I-II grubu 40 hasta rastgele iki eşit gruba ayrıldı. Hastalara oturur pozisyonda, L 3-4 aralığından 25 Gouge spinal iğne ile girilerek 1.5 ml (7.5 mg) %0.5 levobupivakain ve 0.5 ml (25 µ) fentanil verilerek spinal anestezi uygulandı. GRUP I’deki hastalara uygulama sonrası hemen sırt üstü pozisyon verilirken, GRUP II’deki hastalar 45º oturur pozisyona alındı. Duyusal blok seviyesi pinpirik testi ile, motor blok seviyesi ise Bromage skalası ile ilk 15 dk.her 2.5 dk’da, sonraki 15 dk her 5 dk’da bir ve 1.,2.,3.,4. saatlerde değerlendirildi ve kaydedildi.

Bulgular: Demografik veriler ve hemodinamik parametreler açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu (p> 0.05). Duyusal blok seviyesi, motor blok seviyesi, maksimum duyu bloğu seviyesi ve oluşma zamanı, iki segment regresyon zamanı ve S1 segmente gerileme zamanı iki grup arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Hipobarik levobupivakain+ fentanil karışımı ile yapılan spinal anestezide supin ve 45 derece oturur pozisyonların, hemodinamik parametreler ile duyusal ve motor blok düzeyleri üzerine anlamlı bir fark oluşturacak düzeyde etki etmediği sonucuna vardık.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]