[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 098-101
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Levobupivakain+Fentanil Spinal Anestezisinde Hasta Pozisyonunun Blok Karakteristikleri Üzerine Etkileri
B. Çağla Özbakıs AKKURT 1, Kerem İNANOĞLU 1, Alper KARARMAZ 1, Aydıner KALACI2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, HATAY
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, HATAY
Anahtar Kelimeler: Levobupivakain, hasta pozisyonu, spinal anestezi, motor blok, hipobarisite, Levobupivacain, patient position, spinal anesthesia, motor block, hypobaricity
Özet
Amaç: Çalışmamızda levobupivakaine eklenen fentanil ile elde edilen hipobarik solüsyon ile yapılan spinal anestezinin farklı hasta pozisyonlarında blok karakteristikleri üzerine ve hemodinamik parametreler üzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Elektif şartlarda artroskopik girişim planlanan ASA I-II grubu 40 hasta rastgele iki eşit gruba ayrıldı. Hastalara oturur pozisyonda, L 3-4 aralığından 25 Gouge spinal iğne ile girilerek 1.5 ml (7.5 mg) %0.5 levobupivakain ve 0.5 ml (25 µ) fentanil verilerek spinal anestezi uygulandı. GRUP I’deki hastalara uygulama sonrası hemen sırt üstü pozisyon verilirken, GRUP II’deki hastalar 45º oturur pozisyona alındı. Duyusal blok seviyesi pinpirik testi ile, motor blok seviyesi ise Bromage skalası ile ilk 15 dk.her 2.5 dk’da, sonraki 15 dk her 5 dk’da bir ve 1.,2.,3.,4. saatlerde değerlendirildi ve kaydedildi.

Bulgular: Demografik veriler ve hemodinamik parametreler açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu (p> 0.05). Duyusal blok seviyesi, motor blok seviyesi, maksimum duyu bloğu seviyesi ve oluşma zamanı, iki segment regresyon zamanı ve S1 segmente gerileme zamanı iki grup arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Hipobarik levobupivakain+ fentanil karışımı ile yapılan spinal anestezide supin ve 45 derece oturur pozisyonların, hemodinamik parametreler ile duyusal ve motor blok düzeyleri üzerine anlamlı bir fark oluşturacak düzeyde etki etmediği sonucuna vardık.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Spinal anestezi uygulamalarında lokal anesteziğe opioid eklenerek hem sinerjistik etkiden faydalanılmakta hem de lokal anestezik dozu azaltılarak yan etki insidansı azalmaktadır. Ancak lokal anestezik ve opioid ile hazırlanan spinal anestezik solüsyonun barisitesi ve bu solüsyonla yapılan anestezinin karakteristiklerine hasta pozisyonlarının etkileri ile ilgili çok fazla çalışma bulunmamaktadır.

  BOS dansitesi yas, cins, gebelik ve hastalık durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Michael G. ve ark.’ı spinal anestezide hipobarisite sınırı olarak 1.00016.’nın kullanılması gerektiğini, dansitesi bu değerden daha düşük olan ajanlarla yapılan spinal anestezi uygulamalarında blok yayılımının yerçekiminin aksi istikamette olacağını bildirmişlerdir1.

  Levobupivakain rasemik bupivakainin S(-) enantiyomeri olup 37ºC’de dansitesi 1.00024 g/ml dir2. Fentanil spinal anestezi sırasında lokal anesteziklere adjuvan olarak sıklıkla katılan bir opioid olup dansitesi 0.99333 g/ml olarak bildirilmiştir1. Çalışmamızda kullandığımız levobupivakain+ fentanil karışımının dansitesini 0.9985125 g/ml olarak hesapladık ve bu değer hipobarisite sınırının (1.00016 g/ml ) altında kalmaktadır.

  Buradan yola çıkarak, 1.5 ml %0.5 levobupivakain ve 0.5 ml fentanil karışımı vücut sıcaklığında hipobarik düzeydedir ve biz de bu karışım ile yapılan spinal anestezide hasta pozisyonunun blok karakteristikleri üzerine etkisini araştırmayı planladık.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Hastanemiz etik kurul onayı ve hasta onamları alındıktan sonra ASA I-II grubu artroskopik diz girişimi planlanan 40 hasta rastgele iki çalışma grubuna ayrıldı. Vertebral kolon deformitesi olan, nörolojik hastalığı bulunan, lokal anestezik alerjisi ve enjeksiyon yerinde enfeksiyonu olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Operasyon masasına alınan hastaların EKG, noninvaziv kan basıncı ve SPO2 monitorizasyonu yapılıp bazal değerleri ölçülerek kaydedildi.

  Kan basıncı bazal değerinin %30’dan fazla düşmesi veya sistolik kan basıncın 90 mmHg’nın altına düşmesi durumunda efedrin 5-10 mg iv, kalp tepe atımının ise 50/dk ‘nın altına düşmesi durumunda 0.5 mg atropin iv olarak uygulandı. Hastalara spinal anestezi öncesi periferik intravenöz damar yolu 20 gauge branül ile açılarak 10ml/kg ringer laktat solüsyonu infüzyonu yapıldı.

  Daha sonra oturur pozisyonda, L3-L4 seviyesinden, 25 gauge quinke tipi spinal iğne ile intratekal aralığa girilip dansitesini hipobarik olarak hesapladığımız 1.5ml (7.5 mg) %0.5 levobupivakain + 0.5ml (25µ) fentanil verilerek spinal anestezi uygulandı. Karışımın dansitesini litaratürdeki verilere dayanarak hesapladık. McLeod ve arkadaşları levobupivakainin 37º’de dansitesini 1.00024 g/ml, Richardson ve arkadaşları fentanilin %37º’de dansitsini 0.99333 g/ml hesaplamışlardır1,2. Biz karışımın dansitesini bu verilere dayanarak 0.9985125 g/ml olarak hesapladık [(1.00024 +1.00024 /2) + 0.99333 /2]. Lokal anesteziğin enjeksiyonu sırasında aspirasyon veya barbotaj yapılmadı. GRUP I’deki hastalar hemen supin pozisyona GRUP II’deki hastalar ise 45 derece oturur pozisyona. alındı. Duyusal blok düzeyi pinpirik testi ile, motor blok düzeyi Bromage skalası (tablo 1) ile değerlendirildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Bromage Skalası

  2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30.dakikalar ve 1., 2., 3., 4., saatlerde sistolik arter basıncı (SAB), diyastolik arter basıncı (DAB), kalp atım hızı (KAH), oksijen saturasyonu, motor blok seviyesi, duyusal blok seviyesi, maksimum duyu bloğu seviyesi ve oluşma zamanı, iki segment regresyon zamanı ve S1 segmente gerileme zamanı ile yan etkiler kaydedildi.

  Gruplar arası istatistiksel değerlendirmede parametrik veriler için Student-T testi, nonparametrik veriler için Mann Whitney U testi kullanıldı ve P<0.05 anlamlı kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  İki gruptaki olguların demografik verileri açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0.05) (Tablo2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Grupların demografik özellikleri (Ort±SD)

  Gruplar birbiri ile karşılaştırıldığında sistolik arter basıncı, diyastolik arter basıncı ve kalp tepe atımı değerleri arasında fark saptanmadı (p>0.05). Grupların SAB, DAB ve KAH’larının ortalama ± SD değerleri Tablo 3’de gösterilmiştir (Tablo 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Grupların çalışma süresince değişik zamanlarda ölçülen sistolik arter basıncı (SAB), diyastolik arter basıncı (DAB) ve kalp atım hızı değerleri (KAH) (Ort±SD).

  Duyusal blok seviyesi, motor blok seviyesi, maksimum duyu bloğu seviyesi ve oluşma zamanı, 2 segment regresyon zamanı ve S1 segmente gerileme zamanı iki grup arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 2).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Lokal anesteziğin subaraknoid alandaki yayılımını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır3,4. Bunları, serebrospinal sıvının volümü5, lokal anestezik solüsyonun barisitesi, nonisobarik solüsyon veriliyorken ve verildikten sonra hastaya verilen pozisyon6-8, lokal anesteziğin miktarı ve injeksiyonun yeri9 olarak sıralayabiliriz. Çalışmamızda solüsyonun dozu, konsantrasyonu, spinal anesteziğin yapıldığı aralık sabit tutulmuş ve spinal anestezi sonrası hastaların pozisyonları değiştirilerek motor ve duyusal blok seviyeleri ile hemodinamik parametreler üzerine etkili olup olmadığına bakılmıştır. Hipobarik olan ilaç karışımları intratekal uygulandığında yerçekiminin aksi yönünde yayılma eğilimi gösterirler1. Oturur pozisyondaki hasta grubunda supin grubuna oranla hipobarik solüsyonla yapılan spinal anestezide duyusal blok seviyesinin daha yüksek olmasını beklerdik. Ancak toplam 2ml gibi düşük volümdeki solüsyonla yaptığımız spinal anestezide duyusal ve motor bloğun seviyesinde klinik öneme yansıyacak düzeyde anlam oluşturacak bir fark saptamadık.

  Kuusniemi ve arkadaşları diz artroskopilerinde, hipobarik bupivakain ile spinal anestezide postürün motor blok üzerine olan etkilerine bakmışlar10. Toplam 3.4 ml %0.18 bupivakine (dansitesi 25ºC’de 0.997g/dl), hasta opere olacak tarafa doğru lateral pozisyonda yatarken verildikten sonra Grup I düz olarak lateral pozisyonda, Grup II ise yine lateral pozisyonda bas 45 derece yükseltilerek 20 dk. bekletilmiştir. Ancak motor blok düzeyleri üzerine iki grup arasında anlamlı fark bulamamışlardır. Biz de çalışmamızda motor blok düzeyinde anlamlı fark bulamadık.

  Hallworth ve arkadaşları elektif sezeryanlarda postür ve barisitenin intratekal bupivakain yayılımı üzerine olan etkilerine bakmışlar11. Hiperbarik, isobarik ve hipobarik olarak hazırlanan toplam 2.5 ml (10mg bupivakain ve 250mcg diamorfin) solüsyon, bir gruba oturur pozisyonda diğer gruba ise sağ lateral pozisyonda intratekal uygulanmış ve hastalar uygulama sonrası hemen supin ve 15 derece sol yana yatırılmışlardır. Sonuç olarak lateral pozisyonda oturur pozisyona göre bupivakainin yayılımının barisiteden etkilenmediğini ortaya koymuşlardır. Oturur pozisyondaki hastalarda hipobarik ve hiperbarik solüsyonlarla yapılan bloklarda hipobarik solüsyonla yapılan grubun analjezi seviyesinin daha yüksek olduğunu göstermişlerdir. Lateral pozisyonda ise barisiteyi duyusal blok seviyesi üzerine etkisiz bulmuşlardır. Bu çalışmada barisitedeki değişikliklerin hasta postüründen daha önemli olduğu vurgulanmıştır.

  Sarvela ve arkadaşlarının elektif sezaryan vakalarında 2.2 ml (1.8ml isobarik bupivakain + 20µ fentanil veya 1.8 ml hiperbarik bupivakain + 20µ fentanil) volüm ile uyguladıkları spinal blokta duyusal blok seviyeleri üzerine anlamlı bir fark saptamamışlardır12. Hiperbarik bupivakainle motor blok gelişiminin daha hızlı olduğu tespit edilmesine karsın bunun küçük bir klinik önemi olduğu vurgulanmıştır.

  Seyhan ve arkadaşları sezaryan operasyonlarında %0.5 hiperbarik bupivakainin tek basına ve 10 veya 20 mcg fentanil ile birlikte toplam 1.8 ml spinal kullanımının anestezi düzeyi ve yenidoğan üzerine etkilerini araştırmışlar ve hiperbarik bupivakaine fentanil ilavesi ile lokal anestezik dozunun kontrol grubuna göre düştüğünü göstermişlerdir13. Biz de çalışmamızda levobupivakaine fentanil ekleyerek düşük volümde etkili anestezi sağlayabildik.

  Kararmaz ve arkadaşları 95 elektif sezaryan olgusunda 7.5 mg bupivakaine + 25 mcg fentanil ile spinal anesteziyi oturur ya da yan yatar pozisyonda uygulamışlar ve hipotansiyon riski taşıyan (amnion kesesi perforasyonu, acil sezaryene alınma, preeklamsi) olgularda spinal anestezinin yan yatar pozisyonda yapılması ile hipotansiyon riskinin azaltılabildiğini göstermişlerdir14.

  Yukarıda bahsettiğimiz çalışmalar bupivakain kullanılarak yapılmıştır. Biz çalışmamızda levobupivakain kullandık. McLeod ve arkadasları levobupivakainin 37º’de dansitesini 1.00024 g/ml, Richardson ve arkadaşları fentanilin 37º’de dansitesini 0.99333 g/ml hesaplamışlardır 1,2. Biz karışımın dansitesini bu verilere dayanarak 0.9985125 g/ml olarak hesapladık [(1.00024+1.00024 /2)+ 0.99333/2]. McLeod G. spinal anestezik solüsyonlardan bupivakain, levobupivakain ve ropivakain’in dansitelerini 23 ve 37 derecelerde ölçtüğü laboratuar çalışmasında 5mg/ml levobupivakain içeren solüsyonun dansitesini, 5mg/ml bupivakaine göre daha büyük bulmuşlardır2. Çalışmada kullandığımız levobupivakain bupivakaine oranla dansitesi daha yüksek olsa da BOS’a göre daha hipobariktir. Biz çalışmamızda 2ml gibi küçük volümdeki karışımı ortalama 150 ml olan BOS’un içine verdiğimizde 37ºC’de BOS’un dansitesine yaklaştığı ve hızla isobarikleserek postür değişikliklerinin duyusal blok seviyesi üzerine etkili olmadığını düşündük

  Sonuç olarak standart oda koşullarında hazırladığımız ve literatürdeki verilere göre 37ºC’de hipobarik olan karışımın vücuda verildiğinde, bu volümdeki dağılımı hasta pozisyonundan etkilenmemektir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Richardson MG, Wissler RN. Densities of Dextrose-Free Intrathecal Local Anesthetics, Opioids and Combinations Measured at 37ordm;C. Anesth Analg 1997; 84: 95-99.

  2) McLeod GA. Density of spinal anaesthetic solutions of bupivacaine, levobupivacaine, and ropivacaine with and without dextrose .Br.J Anaesth 2004; 92: 547-551

  3) Stienstra R,Grene NM. Factors affecting the subarachnoid spread of local anesthetic solutions. Reg Anesth 1991;16:1-6

  4) Greene N. Distribution of local anesthetic solution within the subarachnoid space. Anesth Analg 1985; 64: 715-730

  5) Carpenter RL, Hogan QH, Liu SS, Crane B, Moore J.Lumbosacral cerebrospinal fluid volume is the primary determinant of sensory block extent and duration during spinal anesthesia. Anesthesiology 1998; 89: 24-29

  6) Kalso E, Tuominen M, Rosenberg PH. Effect of posture and some C.S.F. characteristics on spinal anaesthesia with isobaric 0.5% bupivacaine. Br.J.Anaesth 1982; 54: 1179-1184

  7) Kristoffersen E, Sloth E, Husted JC, Bach AB, Husegaard HC, Zülow I. Spinal anaesthesia with plain 0.5% bupivacaine at 19ºC and 37ºC. Br J Anaesth 1990; 65: 504-507

  8) Povey HMR, Jacobsen J, Westergaard-Nielsen J. Subarachnoid analgesia with hyperbaric 0.5% bupivacaine:Effect of 60-min period of sitting.Acta Anesthesiol Scand 1989; 33: 295-297

  9) Sakura S, Sumi M, Morimoto N, Yamamori Y, Saito Y. Spinal anesthesia with tetracaine in 0.75% glucose: influence of the vertebral interspace used for injection. Reg Anesth Pain Med 1998; 23: 170-175.

  10) Kuusniemi KS, Pihlajamaki KK, Kirvela OA, Korkeila JE. Spinal anesthesia with hypobaric bupivacaine for knee arthroscopies:Effect of posture on motor block. Reg Anesth Pain Med 2001; 26: 30-34

  11) Hallworth S, Fernando R, Columb MO, Stocks GM. The effect of posture and baricity on the spread of ıntrathecal bupivacaine for elective cesarean delivery Anesth Analg 2005; 100: 1159-1165

  12) Sarvela Johanna P, Halonen MP, Korttila KT. Comparison of 9mg of ıntrathecal plain and hyperbaric bupivacaine both with fentanyl for cesarean delivery Anesth Analg 1999; 89: 1257-1262

  13) Seyhan TÖ, Sentürk E, Senbecerir N, Baskan İ, Yavru A, Sentürk M. Sezaryan operasyonlarında farklı fentanil ve bupivakain kombinasyonları ile spinal anestezi Ağrı 2006; 18:1.

  14) Kararmaz A, Kaya S, Turhanoğlu S, Özyılmaz MA. Sezaryen için spinal anestezi uygulanan olgularda hipotansiyon ile iliskili faktörler. Dicle Üniv. Tıp Fak. Dergisi 2003; 30: 61-65.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]