[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-130
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Menapoz Sonrası Dönemde Farklı Hormon Replasman Tedavilerinin Göz Yaşı Fonksiyonlarına Etkileri
Burak TURGUT1, Peykan TÜRKÇÜOĞLU1, Tamer DEMİR1, Emrah KAN1, Selahattin KUMRU2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Postmenapozal dönemde kullanılan hormon replasman tedavisinde östrojen, östrojen+progesteron ve östrojen+progesteron+androjen etkili hormon preparatlarının gözyaşı fonksiyonları üzerindeki etkilerini karşılaştırmak.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya katılan, 26’si östrojen (Grup 1), 15’i östrojen+ medroksiprogesteron asetat (Grup 2), 19’u Tibolon (Grup 3) kullanan ve 24’ü ise ilaç kullanmayan (Grup 4=kontrol) toplam 84 menapoz hastasının ayrıntılı oftalmolojik muayeneleri yapılarak Schirmer testi ve gözyaşı kırılma zamanı (GKZ) değerleri kaydedildi; sağ ve sol göz ortalama değerleri çalışmada kullanıldı. Tedavi alan gruplar kendi aralarında ve kontrol grubu ile karşılaştırılarak sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalamaları 51.97±5.70 idi. Schirmer testi, sağ ve sol göz ortalamaları grup 1’de 18.57±3.98 mm, grup 2’ de 20.80±2.84 mm, grup 3’ de 21.00±5.05 mm, kontrol grubunda (grup 4); 13.75±3.49 mm olarak tespit edildi. Ortalama GKZ, sırasıyla grup 1’de 12.05±3.45 sn, grup 2’de, 12.90±2.13 sn, grup 3’ de, 14.00±2.77 sn, kontrol grubunda (grup 4); 8.10±3.21 sn olarak tespit edildi. HRT alan grupların tümünde Schirmer ve GKZ değerleri, kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı yüksekti. Ancak HRT alan gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu.

Sonuç: Menapoz sonrası dönemde HRT’si ilaç içeriğinden bağımsız olarak gözyaşı fonksiyonlarının korunmasına etkilidir.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]