[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 176-178
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Açık Kalp Cerrahisi Sırasında Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalara Ultrafiltrasyon Uygulanması
Ali Vefa ÖZCAN1, İbrahim GÖKŞİN1, Erkin OCAK1, Serper PAZARCIKCI2, Fahri ADALI1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perfüzyonist, DENİZLİ

Amaç: Kronik böbrek yetmezlikli açık kalp cerrahisi geçiren hastalar, ameliyat sonrası dönemde hem volüm yükü hem de elektrolit embalansı nedeniyle yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir. Bu çalışmada açık kalp cerrahisi yaptığımız diyaliz hastalarında, ameliyat sırasında ultrafiltrasyon uyguladık ve klinik sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, ameliyat öncesi dönemde düzenli diyaliz programında olan ve açık kalp cerrahisi uyguladığımız 15 hastayı içeren retrospektif bir çalışmadır. Hastaların yaş ortalaması 59, K/E = 3/12. 13 hastaya CABG, 1'ine MVR 1'üne AVR, yapıldı. Kardiyopulmoner baypas süresince arteryel hat üzerine ultrafiltrat bağlandı ve ortalama 3800 ml mayi çekildi.

Bulgular: Ortalama kros klemp süresi 83 dk ve operasyon sonrası ilk 24 saatlik drenaj 725.0 ml idi. Hastaların 1'inde kardiyak tamponat, 2'inde yüzeyel yara yeri enfeksiyonu, 1'inde ameliyat sonrası pnömoni gelişti. Ortalama ekstübasyon süresi 12 saat, yoğun bakımda kalış süresi 4 gün, hastanede kalış süresi 12.0 gündü. Ortalama 4 Ünite kan transfüzyonu yapıldı. Hastaların 1'ine (% 6.66) postop 1. gün, 5'ine (% 33.33) postop 2. gün, 7'ine (% 46.66) postop 3.gün, 2'ine (% 13.33) postop 4. gün hemodiyaliz uygulandı. 2 hastada (% 13.33) erken postop dönemde, 1 hastada (% 6.66) postop 10. günde mortalite görüldü.

Sonuç: Açık kalp cerrahisi sırasında ultrafiltrasyon uygulanması ile cerrahi mortalite oranı, ameliyat sonrası yara iyileşmesi ve sistemik enfeksiyon oranları kabul edilebilir sınırlardadır. Ekstübasyon süresi, yoğun bakımda kalma ve hastanede kalma süreleri neredeyse standart oranlardadır.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]