[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 176-178
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Açık Kalp Cerrahisi Sırasında Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalara Ultrafiltrasyon Uygulanması
Ali Vefa ÖZCAN1, İbrahim GÖKŞİN1, Erkin OCAK1, Serper PAZARCIKCI2, Fahri ADALI1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perfüzyonist, DENİZLİ
Anahtar Kelimeler: Açık kalp cerrahisi, kronik böbrek yetmezliği, ultrafiltrasyon, Oper heart surgery, chronic renal failure, ultrafiltration
Özet
Amaç: Kronik böbrek yetmezlikli açık kalp cerrahisi geçiren hastalar, ameliyat sonrası dönemde hem volüm yükü hem de elektrolit embalansı nedeniyle yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir. Bu çalışmada açık kalp cerrahisi yaptığımız diyaliz hastalarında, ameliyat sırasında ultrafiltrasyon uyguladık ve klinik sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, ameliyat öncesi dönemde düzenli diyaliz programında olan ve açık kalp cerrahisi uyguladığımız 15 hastayı içeren retrospektif bir çalışmadır. Hastaların yaş ortalaması 59, K/E = 3/12. 13 hastaya CABG, 1'ine MVR 1'üne AVR, yapıldı. Kardiyopulmoner baypas süresince arteryel hat üzerine ultrafiltrat bağlandı ve ortalama 3800 ml mayi çekildi.

Bulgular: Ortalama kros klemp süresi 83 dk ve operasyon sonrası ilk 24 saatlik drenaj 725.0 ml idi. Hastaların 1'inde kardiyak tamponat, 2'inde yüzeyel yara yeri enfeksiyonu, 1'inde ameliyat sonrası pnömoni gelişti. Ortalama ekstübasyon süresi 12 saat, yoğun bakımda kalış süresi 4 gün, hastanede kalış süresi 12.0 gündü. Ortalama 4 Ünite kan transfüzyonu yapıldı. Hastaların 1'ine (% 6.66) postop 1. gün, 5'ine (% 33.33) postop 2. gün, 7'ine (% 46.66) postop 3.gün, 2'ine (% 13.33) postop 4. gün hemodiyaliz uygulandı. 2 hastada (% 13.33) erken postop dönemde, 1 hastada (% 6.66) postop 10. günde mortalite görüldü.

Sonuç: Açık kalp cerrahisi sırasında ultrafiltrasyon uygulanması ile cerrahi mortalite oranı, ameliyat sonrası yara iyileşmesi ve sistemik enfeksiyon oranları kabul edilebilir sınırlardadır. Ekstübasyon süresi, yoğun bakımda kalma ve hastanede kalma süreleri neredeyse standart oranlardadır.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Türk Nefroloji Derneğinin yayınlarına göre ülkemizde düzenli hemodiyaliz programında olan kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hasta sayısı 2006 yılı itibarıyla 33950 olarak bildirilmiştir 1. Bu hastalarda mortalitenin %50.4 nedeni ise kalp hastalıkları olarak belirtilmiştir. Hemodiyaliz, bu hastaların kanlarında artmış elektrolit ve üre gibi küçük partiküllerin vücut dışında bir makine aracılığı ile temizlendikten sonra kanın vücuda geri verilmesi işlemidir 2. Hastalar sağlık durumlarına göre haftada 2-3 kez diyaliz proğramlarına alınırlar ve her seans yaklaşık 4-5 saat sürer. Bu tür hastalara açık kalp cerrahisi uygulanması, zaten var olan psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarını daha da ağırlaştırır. Diyalize giren hastalarda 5 yıllık hayatta kalma oranı % 59.3 olarak bildirilmiştir 3. Günümüzde hemodiyaliz merkezlerinin artması ve teknolojik ilerlemeler, KBY hastalarının yaşam kalitesini ve süresini artırmaktadır. KBY'li hastalarda koroner atheroskleroz sıklığı normal popülasyona göre yaklaşık 15 kat daha fazladır 4. Ayrıca KBY'li hastalarda valvüler kalsifikasyon, septal hipertrofi, iletim bozukluğu ve infektif endokardit sıklığı artmaktadır. Bütün bu nedenler göz önüne alındığında kalp damar cerrahisi kliniklerine ameliyat için başvuran KBY'li hasta sayıları günden güne artmaktadır.

  KRY'li hastalarda yapılan açık kalp cerrahisi, normal popülasyona göre özellikle postoperatif dönemde hem volüm yükü hem de elektrolit embalansı nedeniyle yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir. Ultrafiltrasyon açık kalp cerrahisinde ilk olarak Magillian ve ark'ları tarafından uygulanmıştır 5. Ultrafiltrasyon ile volüm yükünün azaltılmasının yanında kardiyopulmoner baypas sırasında ortaya çıkan ve inflamasyona neden olan mediyatörlerin vücuttan uzaklaştırılması amaçlanmıştır. Sağlanan hemokonsantrasyon ile kan transfüzyonu ihtiyacı da azalır 6,7. Biz bu çalışmada diyalize giren KRY'li hastalara pompa sırasında ultrafiltrasyon uyguladık ve klinik sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bu çalışma kliniğimizde 2002-2007 tarihleri arasında KBY'e bağlı düzenli diyaliz programında olan ve elektif şartlarda açık kalp cerrahisi ameliyatı uyguladığımız 15 hastayı içeren retrospektif bir çalışmadır. Hastaların ortanca yaşı 59 (1. ve 3. çeyrek = 49, 69.0), K/E = 3/12'idi. Hastalardan 13'ne koroner baypas (CABG), 1'ine mitral kapak replasmanı (MVR), 1'ine aort kapak replasmanı (AVR) yapıldı. Hastaların tümüne ameliyattan 1 gün önce hemodiyaliz uygulandı. Ameliyat öncesi ortanca biyokimyasal değerleri; BUN: 52.0 mg/dl, kreatinin: 2.7 mg/dl, plazma potasyum düzeyi: 4.4 mmol/L, plazma kalsiyum düzeyi: 8.2 mg/dl idi. Hastaların preoperatif özellikleri tablo 1'de gösterilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Hastaların preoperatif özellikleri

  Ameliyatta standart kardiyopulmoner baypas tekniği ve 28-30 oC sistemik hipotermi uygulandı. Hollow-fiber membran oksijenatörü kullanıldı. 3 mg/kg haparin yapılarak aktive edilmiş pıhtılaşma zamanı (ACT) 400 sn'in üzerinde tutuldu. Başlangıç solüsyonu olarak ringer laktat, mannitol, kalsiyum, bikarbonat, heparin kullanıldı. Dolaşım süresince hematokrit % 20-25 civarında tutuldu. Miyokardiyal koruma için kan kardiyoplejisi kullanıldı. Kardiyoplejik solüsyonda potasyum kısıtlaması yapılmadı. Pompa süresince mean arteryal basınç 50-70 mmHg civarında tutuldu. Debi 2.2 lt/m2 olarak sağlandı. Pompa süresince arteryel hat üzerine ultrafiltrasyon filtresi (Dideco®) bağlandı. Ultrafiltrasyona pompaya girilmesiyle başlandı ve saatte 2500-3500 (ortalama 3000) ml. sıvı çekildi. Ameliyat sonrası dönemde rutinde uygulanan yoğun bakım protokolü uygulandı. Nefrotoksik ajanlardan kaçınıldı. Serum potasyum seviyesi 5.5-6.0 mmol/L, santral venöz basınç 15 mmHg ve üzeri değerlerde, çıkardığı idrara miktarına bakılmaksızın yoğun bakımda yatak başı hemodiyaliz uygulandı.

  İSTATİSTİK Verilerin istatistiksel analizinde tanımlayıcı istatistik (ortanca = medyan, 1. ve 3. çeyrekler) ve % ortalamalar kullanılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  CPB süresince ortalama kros klemp süresi 83 (65.8;104.5) idi. Postoperatif ilk 24 saatte ortanca drenaj miktarı 725.0 (375.0;1275) ml. idi. 1 hastada (%6.66) kardiyak tamponat, 2 hastada (%13.33) yüzeyel yara yeri enfeksiyonu, bir hastada (%6.66) postoperatif pnömoni gelişti. Ortanca ekstübasyon süresi 12 (8.0;18.0) saat, yoğun bakımda kalış süresi 4 (2.0;5.0) gün, hastanede kalış süresi 12.0 (10.0;18.0) gündü. Ortanca 4 (3.0;5.0) Ünite kan transfüzyonu uygulandı. Hastalara ameliyat sonrası dönemde, 1'ine (%6.66) 1. günde, 5'ine (%33.33) 2. günde, 7'ine (%46.66) 3.günde, 2'ine (%13.33) 4. günde hemodiyaliz uygulandı. CABG yapılan 2 hasta (%13.33) erken postop dönemde, 1 hasta (%6.66) postop 10. günde yoğun inotropik ve intra-aortik balon desteğine rağmen düşük kalp debisi nedeniyle exitus oldu. Pnömoni gelişen hasta postop. 16.gün taburcu edildi.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Hemofiltrat oluşmuş ve yerine replasman sıvısı verilmemişse, bu uygulama “ultrafiltrasyon (UF)“ olarak adlandırılır. Ultrafiltratörler fazla sıvıyı uzaklaştırıp, hemokonsantrasyon oluşturmak amacıyla kardiyo-pulmoner baypas (KPB) devresine eklenen demet şeklinde düzenlenmiş, merkezde mikrodelikli çökük liflerden (0.3-0.4 µ) oluşmuş cihazlardır 2,7. Ultrafiltrasyon sırasında, yarı geçirgen diyaliz membranının kan tarafında serum onkotik basıncı, arteryal uçtan venöz uca doğru artar. Membran boyunca oluşan hidrostatik basınç farkı yoluyla bir ultrafiltrat oluştururlar. Diyaliz teknikleri arasında en basit olanıdır ve temel amaç sıvı çekilmesidir. Çekilen sıvının kompozisyonu plazmadan yoksun suya yakındır.

  Kronik böbrek yetmezlikli hastalar gerek böbrek yetmezliği, gerekse de KPB'ın neden olduğu sıvı-elektrolit dengesizliğine bağlı kalp cerrahisi için riskli hasta grubunu oluştururlar. Literatürlerde mortalite oranları %3-25 arasında, ortalama %9 olarak bildirilmektedir 8,9,10. Ariyoshi T ve akr.ları 11 ise erken perioperatif mortaliteyi 35 hastalık serisinde %5.7 olarak rapor etmekle beraber; kronik diyaliz hastalarında yapılacak koroner baypas ameliyatlarının atan kalpte yapılmasının en akılcı yöntem olduğunu önermişlerdir.

  KPB sırasında hem başlangıç volümünün total vücut sıvısına ilavesi hem de inflamatuar yanıta bağlı kapiller geçirgenliğin artması nedeniyle hastada volüm yükü oluşur. KRY'li hastalarda bu volüm yüküne ilaveten; elektrolit dengesizliği, koagülasyon bozuklukları, enfeksiyonlara duyarlılık, anestezik ilaçların atılımında gecikmeye bağlı ekstübasyon süresinde uzama gibi nedenlerle cerrahi mortalite ve morbidite oranları yüksektir. Ayrıca bu hastalarda, postoperatif dönemde kanama, pulmoner ödem, aritmi, pnömoni ve mediastinit gelişmesi riski daha fazladır. Literatürlerde yer alan birçok çalışmada UF ile inflamasyona yol açan sitokinler, histamin, tümör nekrozis faktör (TNF-α) gibi mediyatörlerin vücuttan uzaklaştırılması ile ameliyat sonrası dönemde mortalite ve morbidite oranlarında önemli azalma olduğu bildirilmiştir 5,12-15. Ayrıca Magilligan ve ark. ları 5 UF ile postoperatif dönemde miyokardiyal kontraksiyonların arttığını, inotropik ajanların daha az kullanıldığını ve extübasyon süresini kısalttığını bildirmişlerdir. UF ile sağlanan hemokonsantrasyon sayesinde trombosit ve pıhtılaşma faktörleri konsantre edilir. Böylece kanama eğilimi olan KBY'li hastalarda, ameliyat sonrası drenajın ve dolayısıyla kan transfüzyonu ihtiyacının azalmasına da büyük katkıda bulunur. Mortalite oranlarını belirlemede ise, yapılan koroner baypas veya kapak cerrahisinin tipinden ziyade, ameliyat öncesi NYHA-class III-IV konjestif kalp yetmezliği olması daha önemlidir 16. Bizim de exitus olan 3 hastamızın 2'inde EF %40'tı ve class III kalp yetmezliği vardı. Postoperatif ilk 24 saatte düşük kardiyak debiye bağlı exitus oldu. 1'inde ise kanama diyatezine bağlı 2300 ml. drenajı oldu, tamponat nedeniyle reoperasyona alındı. Postoperatif 10. günde multipl organ yetmezliğine bağlı intra-aortik balon pompası ve inotropik desteğe rağmen hasta kaybedildi.

  Ameliyat programına alınmış KBY'li hastaları 1 gün önce diyalize alarak erken peroperatif dönemde hem sıvı hem de elektrolit seviyelerini optimal düzeye çekmek önemlidir. Sürekli diyalize giren ve özellikle de sınırda kalp yetmezliği olan hastalara; ameliyat öncesi iki yada üç gün üst üste diyaliz uygulamak ile; asidozsuz, yüksek hemotokritli, albümün seviyesi normal, normo-kalemik ve kuru vücut ağırlığı düşük bir durumda, yani optimal koşullarda bir ameliyat ortamı sağlanır. Ayrıca açık kalp ameliyatından çıkmış bir hastanın hemodinamik yönden en dengesiz olduğu dönem yoğun bakımda geçireceği ilk 24 saattir. Bu kritik dönemde diyalize gereksinim duyulması hastayı hemodinamik yönden olumsuz etkiler. Pompa sırasında UF uygulanması ve postoperatif takip sırasında gereksiz volüm yükünden kaçınmak ile ameliyat sonrası uygulanması gerekecek diyaliz sürecini olabildiğince uzatma avantajı sağlayacaktır. Biz, santral venöz basınç değeri 15 mmHg, serum potasyum değeri 5.5-6.0 mmol/L'in üzerinde olan anürik/oligürik hastalarımıza yoğun bakımda yatak başı diyaliz uyguladık. Bu parametreler göz önüne alındığında sıklıkla postoperatif 2. veya 3. günde diyaliz gerektiğini söyleyebiliriz.

  Sonuç olarak, açık kalp cerrahisi sırasında ultrafiltrasyon uygulanması ile cerrahi mortalite oranlarımız, ameliyat sonrası yara iyileşmesi ve sistemik enfeksiyon oranlarımız kabul edilebilir sınırlardadır. Ekstübasyon süresi, yoğun bakımda kalma süresi ve hastanede kalma süreleri neredeyse standart oranlardadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Erek E, Süleymanlar G, Serdengeçti K. Türkiye'de Nefroloji-Dializ ve Transplantasyon (Registry-2006), Türk Nefroloji Derneği Yayınları. Yorum Danışmanlık – İstanbul, 2007.

  2) Coladonato JA, Griffith TF, Owen WF. Yoğun bakım uygulamalarında dializ tedavisi. In: Irwin RS, Rippe JM, Curley FJ, Heard SO. Yoğun bakımda girişimler ve teknikler. Çeviri editörü, Yelken BB. 3.baskı, Nobel matbaacılık. 2005, p:263-285.

  3) Patient Registration Committee, Japanese Society for Dialysis Therapy. An overview of regular dialysis treatment in Japan as of 31 December 2003. Ther Apher Dial 2005; 9: 431-458.

  4) Foley RN, Parfrey PS, Sarnak MJ: Cardiovascular disease in chronic renal disease. Clinical epidemiology of cardiovascular disease in chronic renal disease. Am J Kidney Dis 1998; 32: 112– 19.

  5) Magilligan DJ. Indications for ultrafiltration in the cardiac surgical patient.J Thorac Cardiovasc Surg 1985;89:183-189.

  6) Klineberg PL, Kam CA, Johnson DC, Cartmill TB, Brown JH. Hematocrit and blood volume control during cardiopulmonary bypass with the use of hemofiltration. Anesthesiology 1984; 60: 478-480.

  7) Journois D, Pouard P, Greeley WL, et al. Hemofiltration during cardiopulmonary bypass in pediatric cardiac surgery. Anesthesiology 1994; 81: 1181-1189.

  8) Luciani GB, Menon T, Vecchi B, Auriemma S, Mazzucco A. Modified ultrafiltration reduces morbidity after adult cardiac operations: a prospective, randomized clinical trial. Circulation 2001; 104: I253-1259.

  9) Kaul TK, Fields BL, Reddy MA, Kahn DR. Cardiac operations in patients with end-stage renal disease. Ann Thorac Surg 1994; 57: 691-696.

  10) Kamohara K, Yoshikai M, Yunoki J, et al. Safety of perioperative hemodialysis and continuous hemodiafiltration for dialysis patients with cardiac surgery. Gen Thorac Cardiovasc Surg 2007; 55: 43-49.

  11) Ariyoshi T, Eishi K, Yamachika S, et al. Perioperative and mid-term results of coronary bypass surgery in patients undergoing chronic dialysis. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2006;12: 257-264.

  12) Onoe M, Magara T, Yamamoto Y, Nojima T. Modified ultrafiltration removes serum interleukin-8 in adult cardiac surgery. Perfusion 2001; 16: 37-42.

  13) Osipov V, Lurie G, Khodas M, et al. Hemoconcentration during open heart operations. Thorac Cardiovasc Surg 1985; 3: 81-85.

  14) Elliott MJ. Ultrafiltration and modified ultrafiltration in pediatric open heart operations. Ann Thorac Surg 1993; 56: 1518-1522.

  15) Kınıoğlu B, Güden M, Kızıltan T ve ark. Yenidoğan ve infant açık kalp cerrahisinde intraoperatif ultrafiltrasyon uygulanması. GKDCD 1996; 1: 36-40.

  16) Ko W, Kreiger KH, Isom AV. Cardiopulmonary bypass procedures in dialysis patients. Ann Thorac Surg 1986; 42: 12-15.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]