[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 120-123
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Omega-3 Yağ Asitlerinin Hmg-KoA Redüktaz İnhibitörlerine İlave Edilmesiyle Lipid Parametrelerinde Gözlenen Değişiklikler
Makbule Kutlu KARADAĞ1, Mehmet AKBULUT2
1Harput Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye

Amaç: Ölümcül miyokart enfarktüsüne karşı, kalp sağlığının sürdürülmesi ve korunmasında uzun zincirli, özellikle de omega-3 gibi yağ asitlerinin önemli rol üstlendikleri bildirilmektedir. Çalışmamızda hiperlipidemi nedeniyle HMG-KoA redüktaz inhibitörü başlanan hastalara omega-3 yağ asitlerinin ilave edilmesiyle lipid profilindeki değişiklikler araştırıldı

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, hiperlipidemi nedeniyle HMG-KoA redüktaz inhibitörü başlanması planlanan toplam 55 vaka alındı. Daha sonra 4 hafta süreyle hastaların bir bölümüne (Grup A, yaş ortalaması (YO):49±5 yıl; n:27, 11 kadın) atorvastatin 20 mg/gün, diğer bir bölümüne ise (Grup B, YO:51±9 yıl, n:28, 13 kadın) atorvastatin 20 mg/gün+omega-3 yağ asidi 3gr/gün verildi. Bu sürecin sonunda ise, tüm hastaların total kolesterol (TK), LDL kolesterol, HDL kolesterol (HDL) ve trigliserid (TG) gibi lipid parametreleri tekrar incelenerek gruplar arasında fark olup olmadığı araştırıldı.

Bulgular: Grupların bazal klinik özellikleri benzerdi.(P>0,05). Takip süresince; Grup A’daki hastaların TK’de %28 (P:0,02), LDL’de %35 (p:0,001), TG’de %28 (p:0,01) düşme ve HDL’de %5 (p:0,067) artma saptandı. Grup B’deki hastaların TK’de %39 (p:0,001), LDL’de %40 (p.0,001), TG’de %41 (p:0,001) düşme ve HDL’de %19 (p:0,02) artma gözlendi. Tedavi sonrası özellikle Grup-B’de gözlenen TK’de ve TG’de düşme oranı grup A’dan belirgin olarak daha yüksekti (p<0,05).

Sonuç: Bu çalışmada HMG-KoA redüktaz inhibitörlerine omega-3 yağ asitlerinin ilave edilmesiyle lipid parametre düzeylerinde beklenen düşüşün daha fazla olabileceği kanaatine varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]