[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 124-128
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Acil Serviste Akut Pankreatit Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi
Türker YARDAN1, Selim GENÇ1, Ahmet BAYDIN1, Mehmet Selim NURAL2, Macit AYDIN1, Dursun AYGÜN1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, SAMSUN, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı acil serviste (AS) akut pankreatit tanısı alan olguların demografik ve klinik özelliklerini, tanısal yaklaşımlarını ve klinik sonuçlarını tartışmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2007 ve Ocak 2008 tarihleri arasında hastanemiz AS’inde akut pankreatit tanısı alan hastaların (yaş≥18) kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya akut pankreatit tanısı alan 61 hasta (31 erkek [%50,8], ortalama yaş 60,6±15,4) dâhil edildi. Başvuru anında karın ağrısı ve bulantı sık görülen şikâyetler idi. Hastaların 32’sinde (%61,5) klinik hafif iken, 20’sinde (%38,5) şiddetli idi. Bu hastalarda BT şiddet skoru (BTŞS) değerlendirildi. BTŞS >3 değerinin şiddetli pankreatiti tanımadaki duyarlılık, özgüllük, pozitif öngörü değeri, negatif öngörü değeri sırasıyla (%90, %97, %95, %94) hesaplandı. Hastalardan 50’si (%82) hastaneye yatırılmıştı. Yatan hastaların BTŞS’si ile yatış süreleri arasında korelasyon mevcuttu (p=0.001, r=0.497).

Sonuç: Acil serviste akut pankreatit tanısı alan hastalarda klinik şiddetin erken dönemde tanımlanması uygun tedavi stratejisinin belirlenmesine katkı sağlar. Batın BT akut pankreatit tanısında, klinik şiddetin ve komplikasyonların belirlenmesinde etkili bir yöntemdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]