[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-026
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Growth Hormone Release (GHR)'in Mekanik Revaskülarizasyon İmkanı Olmayan Koroner Arter Hastalıklı Vakalar Üzerindeki Etkisi
Mehmet AKBULUT1, Makbule Kutlu KARADAĞ2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı, Harput Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, ELAZIĞ, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda hipofizer seviyede doğal Growth Hormone (GH) sekresyonuna yol açtığı iddia edilen Growth Hormon Release (GHR)'nin mekanik revaskülarizasyon imkanı olmayan iskemik kalp hastalıklı hastalar üzerindeki etkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya anjiyografik analizler sonucu mekanik revaskülarizasyon imkanı olmayan toplam 67 hasta alındı. Hastaların anti-iskemik tedavileri standardize edildikten ve bazal hemodinamik verilerini de içeren klinik bilgileri, yaşam kalitesi ölçütleri, egzersizyonel kapasite sınırları ve treadmill risk skorları (Duke treadmil skoru) tespit edildikten sonra, 12 hafta süre ile bir grup hastaya (n: 38,) GHR; diğer bir grup hastaya ise (n:36) uygun plesebo verildi. On ikinci haftanın sonunda ise tüm hastaların hemodinamik parametreleri ile birlikte yaşam kalitesi ölçütleri, egzersiz kapasitesi sınırları ve treadmil risk skorları tekrar incelendi.

Bulgular: Grupların bazal klinik demografik özellikleri benzerdi (p>0.05). Bununla birlikte, tedavi sonrası GHR grubunda haftalık nitrat kullanımında %41 oranında azalma (5.4±4.5 tb'den 3.2±4.5 tb'te, p:0.01), haftalık angina pektoris atağında %39 oranında azalma (5.1±2.6'ten 3.1±1.5'e, p:0.01), 1 mm ST segment depresyonuna kadar geçen ortalama sürede 98 saniye uzama (185 ±142'snden 283±155'snye, p:0.01) ve Duke treadmil skorunda%40 oranında düzelme (-8.8 ±7.8'den -5.3±3.9'a, p:0.02) görülmesine rağmen; plesebo grubunda istatistiksel açıdan anlamlı herhangi bir değişiklik izlenmedi (p>0,05).

Sonuç: GHR'nin standart anti-iskemik tedavi protokolüne ilave edilmesiyle mekanik revaskülarizasyon imkanı olmayan hastalarda yaşam kalitesini düzeltebileceği kanaatine varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]