[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 446-452
[ English ]
SIÇANLARDA PİNEALEKTOMİNİN MİYOKARDİYAL İSKEMİ REPERFÜZYONLA İNDÜKLENEN İNFARKT BÜYÜKLÜĞE ETKİSİ
Engin SAHNA, Ahmet ACET
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji, Anabilim Dalı, MALATYA

Amaç: Reperfüzyon hasarı serbest oksijen radikalleri ve kalsiyumun hücre içinde aşın birikimi ile ilişkilidir. Pineal bezin bir hormonu olan melatonin, güçlü serbest radikal yakalayıcı ve antioksidandır ve farmakolojik konsantrasyonlarının izole rat kalbinde iskemi-reperfüzyonla indüklenen infarkt alanına azalttığı bildirilmiştir. Fizyolojik konsantrasyonlardaki melatoninin etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, melatoninin fizyolojik konsantrasyonlarının iskemi-reperfüzyona bağlı infarkt alanına etkilerinin incelenmesidir.

Materyal ve Metod: Sıçanlar iskemi-reperfüzyon çalışmasından iki ay önce pinelektomi operasyonu yapıldı. Nekroz oluşturmak için sol ana koroner artere 30 dakika iskemi. 120 dakika reperfüzyon uygulandı.

Bulgular: İnfarkt alam pinealektomize ratlarda (49±3.4 %), kontrol grubu (34±3.6 %) ile karşılaştırıldığında anlamlı yüksek bulundu. Bu sonuçlar melatoninin fizyolojik konsantrasyonlarının iskemi-reperfüzyonla İndüklenen infarkt alanını azaltmada önemli olabileceğini göstermektedir.

Sonuç: Plazma melatonin konsantrasyonu yaşla azaldığı için, özellikle melatonin seviyesi düşük olan yaşlılarda melatonin verilmesi reperfüzyon hasarının azaltabilir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]