[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 074-078
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Viral Hepatit B Tanısı Olan Hastalarda Serum GGT Düzeyi İle Karaciğer Fibrozu İlişkisi
Cem AYGÜN1, Nevzat GÖZEL3, Ulvi DEMİREL1, Mehmet YALNIZ1, İbrahim Hanifi ÖZERCAN2, İbrahim Halil BAHCECİOĞLU1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD, ELAZIĞ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, ELAZIĞ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, ELAZIĞ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği'nde takip edilmekte olan kronik hepatit B tanılı hastalarda serum GGT düzeyinin karaciğer biyopsisi sonucunda ortaya konulan fibrozis skoru ile olan ilişkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği'nde 2006-2009 yılları arasında kronik viral hepatit B tanısı ile takip edilen ve karaciğer biyopsisi yapılan 140 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastaların hepatit belirteçleri, HBV DNA düzeyi, tam kan sayımı, biyokimya tetkikleri, serum GGT düzeyleri gözden geçirildi. Karaciğer histolopatolojisine (Knodell sınıflaması ile) göre hastalar düşük (evre 0-2) ve yüksek (evre 3-4) fibrozis grubu olarak ikiye ayrıldı. Gruplar kendi aralarında serum GGT düzeyleri temel alınarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Düşük fibrozis skoru olan hasta grubu ile yüksek fibrozis skoru olan hasta grubu arasında AKŞ, T.Bil, ALP, Tprot, PTZ, Hb, HbsAg titresi, HBV DNA düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Bununla birlikte iki grup arasında yaş, AST, ALT, plt, alb düzeyleri açısında istatistiksel olarak anlamlı farklar görüldü. Düşük fibrozis skoru olan hasta grubunun ortalama serum GGT düzeyi 39.33±26.01 iken yüksek fibrozis skoru olan hasta grubunun ortalama serum GGT düzeyi 66.19±67.69 idi, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.002).

Sonuç: Kronik hepatit B hastalarımızda serum GGT düzeyinin artması ilerlemiş yaş, yüksek AST, yüksek ALT, düşük alb düzeyi ve yüksek fibrozis ile birliktelik göstermektedir. Kronik viral hepatit B tanısı olan hastalarda yüksek serum GGT düzeyi ileri evre fibrozisin bir göstergesi olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]