[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 123-127
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yardımla Üreme Tedavisi Uygulanan Normal Cevaplı Kadınlarda GnRH Agonist Uzun ve Antagonist Protokollerinin Karşılaştırılması
Banu KUMBAK AYGUN1, Semra KAHRAMAN2
1Fırat University, Department of Obstetrics and Gynecology, ELAZIĞ, Türkiye
2Memorial Hospital, ART and Genetics Center, İSTANBUL, Türkiye

Amaç: Antagonist sikluslarında agonistlere göre daha düşük gebelik sonuçlarının elde edildiği öne sürülmektedir. Bu çalışma ile hem antagonist hem de agonist protokolü ile tedavisi olan bir grup normal cevaplı kadında bu iki protokolün siklus karakteristiklerinin ve tedavi sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Toplam 50 normal cevaplı kadında retrospektif karşılaştırmalı bir çalışma yapılmıştır. İlk uygulamada agonist uzun ya da antagonist protokolü ile tedavi yapılan bu 50 kadında gebelik elde edilemediğinde ya da patolojik bir gebelik termine edildiğinden 3-6 aylık bir dönemden sonra tekrar tedavi yapılmış ve ilk siklusta antagonist protokolü verilenlere agonist uzun, agonist uzun verilenlere ise antagonist protokolü verilmiştir. Aynı hastada her iki protokolün siklus karakteristikleri ve tedavi sonuçları karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Antagonist protokolünde agonist uzun protokolüne göre siklus süresi daha kısa (9.6 ve 10.9 gün; p<0.0001), maksimum serum E2 düzeyi daha düşük (2527 ve 3042 pg/ml; p=0.028) ve implantasyon oranı daha yüksek (%17.3 ve %9.7; p=0.049) bulunmuştur.

Sonuç: Antagonist protokolü normal cevaplı kadınların yardımla üreme tedavileri için yapılan kontrollü over stimülasyonunda agonist uzun protokolü kadar etkindir. Yardımla üreme tedavisine alınan normal cevaplı olacağı düşünülen kadınların tedavisinde ilk seçenek olarak antagonistlerin kullanımı ileri çalışmalarla değerlendirilmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]