[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 143-145
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mamografide Mikrokalsifikasyonlarla Prezente Olan Memenin Nonpalpabl Saf Apokrin Karsinomu
Atakan SEZER1, Nermin TUNÇBİLEK2, Mehmet Ali YAĞCI1, Ömer YALÇIN3, Zeynep PEHLİVANLIOĞLU3, Tamer SAĞIROĞLU1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, EDİRNE, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, EDİRNE, Türkiye
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, EDİRNE, Türkiye

Saf apokrin meme kanseri, meme kanserlerinin nadir görülen bir alt grubu olup tüm meme kanserlerinin %1-4'ünü oluşturmaktadır. 53 yaşındaki kadın hasta meme hastalıkları polikliniğimiz tarafından 2 yıldır takip edilmekte iken mamografi tetkiklerinde sol memesindeki mikrokalsifikasyon odaklarında değişiklikler nedeni ile tekrar değerlendirildi. Fizik muayenede sol memesinde kitle palpe edilmeyen hastanın sol aksillasında mobil lenfadenopatiler palpe edildi. Olgunun rutin mamografik değerlendirmesinde sol meme üst dış kadranda duktus trasesinde kümelenmiş pleomorfik özellikte mikrokalsifikasyonlar ve sol aksillada patolojik özellikte lenfadenopati tespit edildi. Meme radyolojisi birimi tarafında sterotaktik vakum biyopsi yapılan olgunun patolojik incelemesi sonucunda memenin saf apokrin karsinomu tanısı kondu. Tel iğne işaretleme ile lokalizasyonu belirlenen sol memedeki mikrokalsifikasyon alanı genel anestezi altında geniş olarak eksize edildi ve 2. seviye aksiller diseksiyon yapıldı. Aksilladan diseke edilen 19 lenf nodunun 4'ünde karsinom metastazı saptandı. Hastaya postoperatif dönemde adjuvan tedavisinin yapılması için meme onkoloji birimine gönderildi. Hastanın takiplerinde nüks tümör veya uzak metastaz saptanmadı. Apokrin meme kanserinde tedavi protokollerinde bir fikir birliği olmadığından memenin diğer tümörlerinde olduğu gibi hasta isteği, lezyon özellikleri ve adjuvan tedavi imkanlarına göre belirlenmesi gerekir. Biz, her vakanın bildirilerek apokrin meme kanserinin memenin diğer tümörlerinden farkının ortaya konması için konsensus oluşturmak gerektiğine inanmaktayız.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]