[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 006-010
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İmplante Edilebilir Venöz Port Kateter Uygulamalarımızın İncelenmesi
Ayşe Belin ÖZER, Mustafa Kemal BAYAR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD., ELAZIĞ, Türkiye

Amaç: İmplante edilebilir santral venöz port kateterler (İESVPK), uzun dönemli intravenöz tedavi uygulanacak kanser hastalarında sıklıkla kullanılırlar. Literatürde bu işlemi onkolog, radyolog ve cerrahlar üstlenmiştir. Bu çalışmanın amacı anesteziyologların yerleştirdiği venöz port kateter ve sonuçlarını incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde 2008 Ocak ve 2010 Mart tarihleri arasında 79 hastaya yerleştirilen 83 adet subkutan implante edilen venöz port retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, primer tanıları, port yerleştirme endikasyonu, port günü ve port tipi kaydedildi. İşlem sırasında uygulanan anestezi yöntemi, girişimin lokalizasyonu, girişimle ilgili sorunlar, kullanılan teknik, portla ilgili girişim sırasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlar ve çıkarılma nedenleri kaydedildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 53,5±11,72 yıl, 44'ü kadın 35'i ise erkekti. Bütün hastaların primer tanısı malignensiydi, port bir hastaya total parenteral nütrisyon diğerlerine ise kemoterapi amaçlı yerleştirildi. Portların 70'i sağ subklavian venden, 10'u sol subklavian venden ve 3'ü internal juguler venden Seldinger tekniğine göre perkütan olarak cavaatrial bileşkede olacak şekilde yerleştirildi. Toplam port günü 26.397 ve ortalama port günü ise 366 gündü. Girişimle ilgili komplikasyonlar olarak bir hastada pnömotoraks, dört hastada malpozisyon gelişti. Port kateter malpozisyon gelişen olgularda girişimin skopi eşliğinde uygulanmadığı gözlendi. Girişim sonrası ise dört hastada malfonksiyon, bir hastada kateterin çıkması, bir hastada enfeksiyon şüphesi ve bir hastada cilt nekrozu saptandı.

Sonuç: Kanser hastalarındaki kemoterapi gibi uzun süreli tedavilerde İESVPK yerleştirilmesi tercih edilmektedir. Rutin sırasında santral venöz kateterizasyon yapan ve olası komplikasyonlarını ve başa çıkma yöntemlerini bilen Anesteziyologların da venöz port implantasyon işlemini gerçekleştirebileceklerini göstermek amacıyla 83 olguluk serimizi yayınlamak istedik.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]