[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 125-128
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nozokomiyal Pseudomonas Aeruginosa Suşlarında İndüklenebilir Beta-Laktamaz Aktivitesi
Mustafa BERKTAŞ1, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU1, Aytekin ÇIKMAN1, Mehmet PARLAK1, Görkem YAMAN2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Çalışmada, indüklenebilir beta-laktamaz (İBL) varlığında ciddi klinik sorunlara yol açan, birçok beta-laktam antibiyotiğe direnç geliştirerek tedavi yetersizliğine neden olabilen hastane kaynaklı Pseudomonas aeruginosa suşlarında, İBL varlığı ile antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ekim 2008 - Kasım 2009 tarihleri arasında laboratuvarda izole edilen ve CDC kriterlerine göre hastane infeksiyonu etkeni olarak tanımlanan 87 P.aeruginosa suşunda İBL üretimi araştırıldı; antipsödomonal antibiyotiklere karşı duyarlılık testleri Phoenix otomatize mikrobiyoloji sistemi (Becton Dickinson- USA) ile yapıldı.

Bulgular: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen 87 P.aeruginosa suşunun 64'ü (%74) İBL pozitif olarak belirlendi. P.aeruginosa suşlarının antipsödomonal antibiyotiklere direnç oranları; amikasine %11, siprofloksasine %38, seftazidime %47, levofloksasine %51, meropeneme %60, piperasilin-tazobaktama %66, imipenem ve gentamisine %71, aztreonama %72, piperasiline %74, sefepime %76 olarak tespit edildi.

Sonuç: Hastanemizde P.aeruginosa suşlarında yüksek İBL üretim sıklığı ve antibiyotik direnci nedeniyle ampirik tedavi planlanırken bu bulguların dikkate alınması yarar sağlayacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]