[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa(lar) 190-193
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödeminde Primer Intravitreal Bevakizumab Enjeksiyonu
Ahmet YALÇIN2, Yasin Yücel BUCAK1, Ahmet Şahap KÜKNER3, Didem SERİN4, Sedat ÖZMEN1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Iğdır Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Iğdır, Türkiye
3Özel Çağsu Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Bolu, Türkiye
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Retina ven dal tıkanıklığına (RVDT) bağlı maküla ödemi olan hastalarda primer tedavi olarak intravitreal bevakizumab (İVB) enjek-siyonunun etkinliğini değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: RVDT'ye bağlı maküla ödemi olan 12 hastanın 12 gözü çalışmaya alındı. Hastaların hepsinde RVDT'ye bağlı makülada ödem, hemoraji ve görme keskinliğinde azalma mevcuttu. Daha önce herhangi bir tedavi almamış olan hastalar çalışmaya alındı. Enjeksiyon öncesi tüm hastalara fundus floresein anjiografi (FFA) çekildi. Tüm hastalara intravitreal 1,25mg/0,05ml bevakizumab enjeksiyonu yapıldı. Enjeksiyon öncesi ve sonrası görme keskinliği, fundus bulguları ve komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Hastaların 8'i kadın, 4'ü erkekti. Yaş ortalamaları 59,4 yıl (22-76 yıl) idi. Tüm hastalara tek enjeksiyon yapıldı. RVDT gelişmesi ile IVB enjeksiyonu arasında geçen ortalama süre 23,9 gün (5 -75 gün) idi. Hastaların ortalama takip süresi 134,5 gün (16–570 gün) idi. Enjeksiyon öncesi ortalama görme keskinliği 0,9±0,4 ve enjeksiyon sonrası son takipte görme keskinliği 0,3 ± 0,3 LogMAR idi (p<0,002). Primer IVB enjeksi-yonu sonrası tüm hastalarda maküla ödeminde azalma ve görme keskinliğinde artış tespit edildi.Çalışmaya dahil edilen üç olguda subkonjonktival kanama gelişirken hiçbir olguda daha önemli bir komplikasyon gelişmedi.

Sonuç: RDVT'ye bağlı maküla ödeminde primer IVB enjeksiyonu etkili ve güvenilir bir tedavi seçeneği olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]