[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa(lar) 190-193
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödeminde Primer Intravitreal Bevakizumab Enjeksiyonu
Ahmet YALÇIN2, Yasin Yücel BUCAK1, Ahmet Şahap KÜKNER3, Didem SERİN4, Sedat ÖZMEN1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Iğdır Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Iğdır, Türkiye
3Özel Çağsu Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Bolu, Türkiye
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Bevakizumab, Maküla ödemi, Görme keskinliği, Retina ven dal tıkanıklığı, Bevacizumab, Macular eudema, Visual acuity, Branched retinal vein occlusion
Özet
Amaç: Retina ven dal tıkanıklığına (RVDT) bağlı maküla ödemi olan hastalarda primer tedavi olarak intravitreal bevakizumab (İVB) enjek-siyonunun etkinliğini değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: RVDT'ye bağlı maküla ödemi olan 12 hastanın 12 gözü çalışmaya alındı. Hastaların hepsinde RVDT'ye bağlı makülada ödem, hemoraji ve görme keskinliğinde azalma mevcuttu. Daha önce herhangi bir tedavi almamış olan hastalar çalışmaya alındı. Enjeksiyon öncesi tüm hastalara fundus floresein anjiografi (FFA) çekildi. Tüm hastalara intravitreal 1,25mg/0,05ml bevakizumab enjeksiyonu yapıldı. Enjeksiyon öncesi ve sonrası görme keskinliği, fundus bulguları ve komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Hastaların 8'i kadın, 4'ü erkekti. Yaş ortalamaları 59,4 yıl (22-76 yıl) idi. Tüm hastalara tek enjeksiyon yapıldı. RVDT gelişmesi ile IVB enjeksiyonu arasında geçen ortalama süre 23,9 gün (5 -75 gün) idi. Hastaların ortalama takip süresi 134,5 gün (16–570 gün) idi. Enjeksiyon öncesi ortalama görme keskinliği 0,9±0,4 ve enjeksiyon sonrası son takipte görme keskinliği 0,3 ± 0,3 LogMAR idi (p<0,002). Primer IVB enjeksi-yonu sonrası tüm hastalarda maküla ödeminde azalma ve görme keskinliğinde artış tespit edildi.Çalışmaya dahil edilen üç olguda subkonjonktival kanama gelişirken hiçbir olguda daha önemli bir komplikasyon gelişmedi.

Sonuç: RDVT'ye bağlı maküla ödeminde primer IVB enjeksiyonu etkili ve güvenilir bir tedavi seçeneği olabilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Diabetik retinopatiden sonra en sık izlenen retina damar hastalığı olan retina ven tıkanıklığı (RVT) ciddi görme kaybı ile sonuçlanabilmektedir. Retina ven tıkanıklığı retinada hemorajiler, venlerde kıvrımlanma dilatasyon, yumuşak ve/veya sert eksudalar ve ödem ile karakterizedir.

  Vasküler tıkanma sonucu meydana gelen iskemi retinadan vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve interlökin-6 (IL-6) salınmasına ve bunun sonucunda kan retina bariyerinin bozulmasına sebep olmaktadır 1. Böylece VEGF ve IL-6, vasküler etkisi ile maküla ödeminin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Retina ven tıkanıklığı olan hastalara anti-VEGF uygulanmasının görme keskinliğinde artışa ve maküler ödemde azalmaya neden olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur 2- 8. Bu çalışmanın amacı retinal ven dal tıkanıklığına (RVDT) bağlı maküla ödemi ve görme keskinliğinde (GK) azalma olan hastalarda primer tedavi olarak intravitreal bevakizumab (İVB) enjeksiyonunun etkinliğini değerlendirmektir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği'ne 2007–2009 tarihleri arasında görme azlığı şikayeti ile başvuran, muayenesinde RVDT tespit edilen makülada ödem ve hemoraji olan, görme keskinliğinde kayıp bulunan ve herhangi bir tedavi almamış olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Primer tedavi olarak 12 hastanın 12 gözüne İVB enjeksiyonu uygulandı. Tüm hastalardan bilgilendirilmiş onam alındı. Hastalara rutin oftalmolojik muayene yanı sıra fundus floresein anjiografisi (FFA) çekildi. Tüm hastalarda FFA'da maküler ödem mevcuttu. İVB enjeksiyonu çalışmaya alınan tüm hastalarda rutin bir protokol takip edilerek yapıldı. Tüm hastalarda bevakizumab enjeksiyonu öncesi proparakain HCl %0,5 (Alcaine, Alcon ABD) ile lokal anestezi sağlandıktan 1 dakika ve 3 dakika sonra %3 povidon-iyot damlatıldı. Sağ göze (5 hasta) enjeksiyon yapılan hastalara saat 1, sol göze (7 hasta) enjeksion yapılan hastalara saat 11 hizasında limbustan 3,5 mm uzaklıktan 27 gauge iğne ile 1,25mg/0,05ml İVB enjekte edildi. Enjeksiyondan hemen sonra göze %3 povidon-iyot tekrar damlatıldı. Tüm hastalara 1 defa İVB uygulandı. Enjeksiyon sonrası tüm hastalara 3 gün süre ile topikal siprofloksasin damla (Ciprogut, Bilim İlaç, Türkiye) verildi. Hastaların intravitreal enjeksiyondan önceki ve enjeksiyondan sonraki maküla ödemi ve görme keskinlikleri karşılaştırıldı. Görme keskinliği, Snellen eşeli ile ölçüldü ve istatistiksel analizi kolaylaştırmak için LogMAR eşdeğerine dönüştürüldü. İstatistik değerlendirme için Wilcoxon Signed Ranks Test'i kullanıldı.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmada yaşları ortalaması 59,5 (22-76) yıl olan 12 hastanın 12 gözü incelendi. Hastaların 8'i kadın, 4'ü erkekti. Hastaların hepsinde RVDT'ye bağlı makülada ödem, hemoraji ve GK'de azalma mevcuttu. Onbir olguda üst temporal RDVT, 1 olguda ise alt temporal RDVT mevcut idi. Ortalama görme keskinliği enjeksiyon öncesi 0,9±0,4, enjeksiyon sonrası son takipte 0,3±0,3 logMAR idi (p<0.002). RVDT gelişmesi ile enjeksiyon yapılması arasında geçen ortalama süre 23,9 gün (5 -75 gün) idi (Tablo 1). Hastaların ortalama takip süresi 134,5 gün (16–570 gün) idi. Enjeksiyon sonrası takiplerde maküla ödeminde azalma ve görme keskinliğinde anlamlı artış tespit edildi. Resim 1 ve 2'de RVDT'na bağlı retinada belirgin kanama ve maküla ödemi olan bir olgunun IVB enjeksiyonu öncesi ve enjeksiyon sonrası 2. haftadaki görünümü izlenmekte izlenmektedir. Çalışmaya dahil edilen üç olguda subkonjonktival kanama gelişirken hiçbir olguda daha önemli bir komplikasyon gelişmedi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: IVB öncesi RVDT tanı süresi ve hastaların takip Süreleri


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Retina ven dal tıkanıklığı olgusunun İVB öncesi fundus görüntüsü


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: Aynı olgunun İVB'den 15 gün sonraki fundus görüntüsü

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  RDVT sık karşılaşılan ve görmeyi tehdit eden bir hastalıktır. Bu hastalıkta görme keskinliği maküla ödemine bağlı olarak azalmaktadır. RVDT tedavisinde lazer fotokoagülasyon, intravitreal kortikosteroid, doku plazminojen aktivatörü ve anti-VEGF uygulanması gibi değişik tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.

  RVDT'ye bağlı gelişen görme azlığında grid fotokoagülasyonu uygulanmasının maküla ödemini azalttığı ve GK'ni arttırdığı bildirilmiştir 9. Bununla beraber grid lazer fotokoagülasyonun ödemi azalttığını ama GK'ne etkisi olmadığını bildiren çalışmalar da mevcuttur 10. Russo ve ark. RVDT'li hastalarda İVB enjeksiyonu ile grid lazer fotokoagülasyonun etkinliklerini karşılaştırdıkları çalışmada İVB'nin daha etkili olduğu tespit edilmiştir 11.

  İntravitreal kortikosteroidlerin RVT'ye bağlı gelişen maküla ödemi tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir 12-16. Bununla beraber intravitreal steroid enjeksiyonuna bağlı göz içi basıncı artışı ve katarakt oluşumu gibi komplikasyonlar steroidin kullanımını sınırlamakta ve yeni tedavi arayışlarını gündeme getirmektedir.

  Retina ven tıkanıklıklarında son dönemlerde intravitreal anti-VEGF uygulanması yaygın hale gelmiştir. Rosenfeld ve ark. daha önce intravitreal triamsinolon enjeksiyonu tedavisine rağmen gerilemeyen maküla ödemi bulunan bir RVT olgusunda İVB enjeksiyonu sonrasında maküla ödeminde azalma ve GK'de artış rapor etmişlerdir 17. Birçok çalışmada RVDT nedeniyle İVB uygulanmasının GK'ni arttırdığı görülmüştür 2, 8. Çalışmamızda da RVDT olan hastalarda IVB enjeksiyonu sonrası GK'nde anlamlı artış saptadık.

  Bevakizumab uygulanmasının RVDT'de olduğu gibi, santral retinal ven tıkanıklığında (SRVT) da GK' de artış ve maküler kalınlıkta azalma yaptığı bildirilmiştir 14. Aynı zamanda İVB'nin SRVT'de, ERG de düzelme sağladığı tespit edilmiştir 18.

  İntravitreal bevakizumab enjeksiyonun sıklığı, takip süresi ve tedavi aralığının nasıl olması gerektiği değişkenlik göstermektedir. Her ne kadar İVB tedavisinin optimum dozu henüz belirlenmemiş olsa da, Wu ve ark. 45 RVDT olgusunu içeren çalışmalarında 1,25 mg ve 2,5 mg'lık İVB dozları arasında; enjeksiyon sayısı, anatomik ve fonksiyonel sonuç açısından anlamlı fark olmadığını bildirmişlerdir 19. Biz İVB'yi 1,25mg dozunda uyguladık ve hiçbir hastada önemli bir yan etki saptamadık.

  Pai ve ark., 9 SRVT ve 12 RVDT olgusunda 3 aylık takip süresinin olduğu elektrofizyolojik değerlendirmeyi de içeren serilerinde retinanın elektriksel aktivitesinde hiç bir kötüleşme olmadığını ve İVB enjeksiyonuna bağlı bir oküler toksisite izlenmediğini bildirmişlerdir 5.

  Çalışmaya alınan tüm hastalarımızda maküla ödeminde azalma ve GK'de anlamlı artış oldu. Hiçbir hastada katarakt, sekonder glokom, enflamasyon endoftalmi, retina yırtığı, retina dekolmanı, vitreus kanaması gibi ciddi göz komplikasyonları veya sistemik yan etki olmadı.

  Sonuç olarak RVDT'li olgularda İVB uygulamasının etkili ve güvenli bir tedavi seçeneği olduğunu düşünüyoruz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Noma H, Minamoto A, Funatsu H, et al. Intravitreal levels of vascular endothelial growth factor and interleukin-6 are correlated with macular edema in branch retinal vein occlusion. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2006; 244: 309-315

  2) Costa RA, Jorge R, Calucci D, Melo LA, Cardillo J A, Scott I U. İVB (avastin) for central and hemicentral retinal vein occlusions: IBeVO study. Retina 2007; 27: 141–149.

  3) Hsu J, Kaiser RS, Sivalingam A, et al. İVB (avastin) in central retinal vein occlusion. Retina 2007; 27: 1013–1019.

  4) Iturralde D, Spaide RF, Meyerle CB, et al. İVB (Avastin) treatment of macular edema in central retinal vein occlusion: a short-term study. Retina 2006; 26: 279–284.

  5) Pai SA, Shetty R, Vijayan PB, et al. Clinical, anatomic, and electrophysiologic evaluation following İVB for macular edema in retinal vein occlusion. Am J Ophthalmol 2007; 143: 601–606.

  6) Priglinger SG, Wolf AH, Kreutzer TC, et al. İVB injections for treatment of central retinal vein occlusion: six-month results of a prospective trial. Retina 2007; 27: 1004–1012.

  7) Spandau UH, Ihloff AK, Jonas JB. İVB treatment of macular oedema due to central retinal vein occlusion. Acta Ophthalmol Scand 2006; 84: 555–556.

  8) Stahl A, Agostini H, Hansen LL, Feltgen N. Bevakizumab in retinal vein occlusion results of a prospective case series. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2007; 245: 1429–1436.

  9) Argon laser photocoagulation for macular edema in branch vein occlusion. The Branch Vein Occlusion Study Group: Am J Ophthalmol 1984; 98: 271–282.

  10) Evaluation of grid pattern photocoagulation for macular edema in central retinal vein occlusion. The Central Retinal Vein Occlusion Study Group M report. Ophthalmology 1995; 102: 1425–1433.

  11) Russo V, Barone A, Conte E, Prascina F, Stella A, Noci ND. Bevakizumab compared wıth macular laser grid photocoagulation for cystoid macular edema in branch retinal vein occlusion. Retina 2009; 29: 511-515.

  12) Hayashi K, Hayashi H. Intravitreal versus retrobulbar injections of triamcinolone for macular edema associated with branch retinal vein occlusion. Am J Ophthalmol 2005; 139: 972–982.

  13) Bashshur ZF, Ma'luf RN, Allam S, Jurdi FA, Haddad RS Noureddin BN. Intravitreal triamcinolone for the management of macular edema due to nonischemic central retinal vein occlusion. Arch Ophthalmol 2004; 122: 1137–1140.

  14) Shulman S, Ferencz JR, Gilady G,Ton Y, Assia E. Prognostic factors for visual acuity improvement after intravitreal triamcinolone injection. Eye 2007; 21: 1067-1070.

  15) Tewari HK, Sony P, Chawla R, Garg SP, Venkatesh P. Prospective evaluation of intravitreal triamcinolone acetonide injection in macular edema associated with retinal vascular disorders. Eur J Ophthalmol 2005; 15: 619-626.

  16) Gregori NZ, Rosenfeld PJ, Puliafito CA, et al. One-year safety and efficacy of intravitreal triamcinolone acetonide for the management of macular edema secondary to central retinal vein occlusion. Retina 2006; 26: 889-895.

  17) Rosenfeld PJ, Fung AE, Puliafito CA. Optical coherence tomography findings after an intravitreal injection of Bevakizumab (Avastin) for macular edema from central retinal vein occlusion. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2005; 36: 336-339.

  18) Moschos, MM, Moschos M. Intraocular Bevakizumab for macular edema due to CRVO. Documenta ophthalmologica 2008; 116: 147–152.

  19) Wu L, Arevaldo JF, Roca JA, et al. Comparison of two doses of İVB (Avastin) for treatment of macular edema secondary to branch retinal vein occlusion: results from the Pan-American Collaborative Retina Study Group at 6 months of Follow-Up. Retina 2008; 28: 212–219.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]