[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 006-009
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Geç Dönem Myelomeningosel Onarımında Ventrikülo-Peritoneal Şant Yerleştirilmesinin Zamanlaması
Bekir AKGUN1, Necati UCLER1, Fatih Serhat EROL1, Metin KAPLAN1, Tolga GEDIZ2, Ilhan YILMAZ3
1Firat University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Elazig, Turkey
2Bitlis State Hospital, Department of Neurosurgery, Bitlis, Turkey
3Harput State Hospital, Department of Neurosurgery, Elazig, Turkey

Amaç: Myelomeningoselli hastalarda hidrosefali tedavisi için şant takılmasının zamanı hala enfeksiyon riski açısından tartışmalıdır. Birçok yazar ventrikülo-peritoneal şant enfeksiyon riskini erken myelomeningosel onarımı (doğumdan sonra ilk 3 günde) yapılan hastalarda bildirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı; geç dönemde myelomeningosel kese onarımı yapılan olgularda VP şant takılmasının zamanı ile şant enfeksiyon riskini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2000 ile 2009 yılları arasında kurumumuzda myelomeningosel onarımı hayatın 4. gününden sonra yapılan 50 hasta değerlendirildi. Bu 50 olgunun 31 inde eş zamanlı VP şant işlemi yapılırken (Group A), geriye kalan 19 olguya myelomeningosel kese onarımı sonrasında farklı seansta VP şant ameliyatı yapıldı (Group B).

Bulgular: Tüm olgular için şant enfeksiyon oranı %12 iken, bu oran Grup A daki hastalarda % 9.6 ve Grup B deki hastalarda % 15.7 idi. 10 günden sonra myelomeningosel tamiri yapılanlardan şant enfeksiyonu % 6.9, myelomeningosel onarımı 4. ve 10. günler arasında gerçekleştirilen hastalarda ise %23.5 idi.

Sonuç: Geç dönem kese onarımı için VP şant enfeksiyon riski 4. ile 10. günler arasında, 10. günden sonrasından daha yüksektir. Geç dönem myelomeningosel onarımında enfeksiyon riski ve şant yerleştiriliminin zamanlaması açısından istatistiksel olarak fark yoktu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]