[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-042
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bazal Hücreli Karsinomun Sağ Ventriküle Metastazı
Zuhal TORLAK1, Murat UĞURLUCAN2, Burçe GÖKTAŞ1, Adem UÇAR3, Ömer Ali SAYIN1, Onur GÖKSEL1, Emin TİRELİ1, Enver DAYIOĞLU1
1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Düzce, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kalpte, metastatik tümörler primer tümörlere göre oldukça sık görülmektedir. Bunların çoğunu karsinomlar oluşturur. Otopsi raporları göstermektedir ki, kalbin sekonder tümörleri primer tümörlerine oranla 20-40 kat daha sık karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir tedavi görmüş olsun yada olmasın bilinen karsinoması olan bir olgunun klinik seyrinde kardiyomegali ve kalp yetmezliği semptomlarının ortaya çıkması durumu kardiyak metastazı akla getirmelidir. Bu makalede, sağ alt ekstremitede, Marjolin ülser zemininde gelişen bazal hücreli karsinom nedeni ile 2006 yılında opere olan hastada operasyondan 6 ay sonra kalp yetmezliği gelişmesi üzerine, yapılan transtorasik ekokardiografide sağ ventrikülde ön planda metastaz düşündüren kitle bulgusu olan hasta tartışılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]