[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 493-496
[ English ]
LOKAL ANESTEZİ İLE YAPILAN İNGUİNAL HERNİ TAMİR SONUÇLARI
Kibar ÇEBİ, İsmail Hakkı OCAK
Akçaabat Devlet Hastanesi. Genel Cerrahi Kliniği, TRABZON

Amaç: Bu çalışmada, lokal anestezi ile tamir edilen kasık fıtığı olgularında operasyon süresi, hastanede kalma süresi, postoperatiferatif komplikasyonlar, anal- jezik gereksinimi, ameliyat sonrası işe başlama süresi ve günlük aktiviteyi kazanım süresi yönünden irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde Ocak 1998- Ocak 2001 tarihleri arasında kasık fıtığı tanısı ile tedavi olan olgular içerisinde kardiyovasküler ve respiratuar sorardan olan hastalar ile bilinen hiçbir genel anestezi sorunu olmayıp gönüllü olarak lokal anesteziyi kabul eden hastalar çalışma kapsamına alındı.

Bulgular: Lokal anaestezi ile inguinal herni tamirinde ameliyat süresi 35-65 dakika, yatış süresi 1-3 gün, işe başlama süresi 10-15 gün, günlük aktiviteyi kazanım süresi 1-3 gün, ağrı süresi 1-5 gün olarak saptandı. Hastaların hiç birinde lokal ve sistemik komplikasyon gelişmedi.

Sonuç: Lokal komplikasyonların olmayışı yanında sistemik komplikasyonların da olmayışı lokal anestezinin bir üstünlüğü olarak değerlendirilebilir. Tüm parametreler literatürle uyumlu olmakla birlikte hastanede kalma süresi bizim serimizde daha uzun olarak tespit edilmiştir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]