[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-056
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Makrokraniya Oluşturmuş Dev Araknoid Kistin Rastlantısal Tanısı: Olgu Sunumu
Hakan AK, Varol AYDIN, Halil SAMANCIOĞLU
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

İntrakranyal yer kaplayan oluşumların %1'ini oluşturan araknoid kistler araknoid membranın iyi huylu gelişimsel malformasyonudurlar. Travmanın da patogenez de rol oynayabileceği bildirilmiştir. Bu kistler erken çocukluk döneminde ve orta fossada daha sık görülmektedir. Sıklıkla baş ağrısı, baş dönmesi veya epilepsi ve bozulmuş algılama gibi suboptimal serebral fonksiyonla ilişkili spesifik olmayan semptomlar oluştururlar. Bu lezyonların doğal seyirleri ve tedavileri ile ilgili olarak tartışmalar halen sürmektedir. Bu yazıda aslında semptom oluşturmuş olmasına rağmen travma sonrası tesadüfen tespit edilmiş dev araknoid kist ile başvuran bir olgu sunulmaktadır. Olguya kistoperitoneal şant takılmış ve erken dönemde iyi sonuç alınmıştır. Ancak bu yazıda asıl vurgulanmak istenen ana düşünce semptomatik olguların bazen gözden kaçabilmesidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]