[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-059
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Spinal Anestezi Altında Yapılan Açık Prostatektomi Sonrası Gelişen Postoperatif Deliryum: Olgu Sunumu
Meltem AYDOĞMUŞ, Barış TÜKENMEZ
Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Van, Türkiye

Post-operatif deliryum, vasküler ve ortopedik cerrahi gibi uzun süren prosedürler sonrasında yüksek insidansta görülür. Yüksek mortalite ve morbidite ile birlikte fonksiyonel iyileşmede gecikmeye neden olur. Deliryum için yaş, post-operatif ağrı ve uyku problemleri en önemli risk faktörleridir. Bu nedenli post-operatif analjezinin iyi düzenlenmesi ve uyku bozukluğunu düzeltilmesi deliryumun önlenmesine yardımcıdır. Genel anesteziye karşın intra-operatif rejyonel anestezinin post-operatif deliryum yapma olasılığının daha düşük olduğu önerilse de bu kesin değildir. Huzursuzluk, algılama bozukluğu ve ajitasyon benzeri semptomların kontrolünde haloperidol, droperidol gibi nöroleptikler ve benzodiazepinler kulanılmaktadır. Biz bu olguda spinal anestezi altında yapılan açık prostatektomi ve sistolitotomi sonrası gelişen post-operatif deliryumu tartışmayı amaçladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]