[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 502-506
[ English ]
İZOLE İNSAN MİYOMETRİYUMUNDA SPONTAN VE OKSİTOSİNLE İNDÜKLENEN KONTRAKSİYONLARIN MELATONİNLE İNHİBİSYONU
Niyazi TUĞ1, Ahmet AYAR2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmanın amacı izole gebe insan miyometriyumunda spontan ve oksitosinle indüklenen kontraksiyonlara melatoninin etkilerini inçelemektir.

Gereç ve Yöntem: Sezeryan operasyonu esnasında alınan miyometriyum kesitleri içerisinde 37°C (pH 7.4) Lehrer solüsyonu bulunan ve %95 O2-%5 CO2 gaz karışımı ile sürekli gazlandırılan izole organ banyosuna asılarak izometrik kontraksiyonlar kayıt edildi. Melatoninin kümülatif olarak uygulanan (1-25µ M) dozlarının spontan ve oksitosinle indüklenen kontraksiyonların amplitüt ve frekansları üzerine etkisi incelendi. İstatistiksel değerlendirmede Kruskal Wallis varyans analizi kullanıldı.

Bulgular: Melatonin spontan ve oksitosinle indüklenen kontraksiyonların hem amplitüt hem de frekanslarını doz bağımlı olarak inhibe etti.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları melatoninin izole gebe insan miyometriyumunda spontan ve oksitosinle indüklenen kontraksiyonları inhibe ettiğini göstermektedir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]