[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 507-510
[ English ]
SAĞLIKLI OKUL ÇOCUKLARININ BOĞAZ KÜLTÜRLERİNDE A, C ve G GRUBU STREPTOKOK TAŞIYICILIĞI
Kutbettin DEMİRDAĞ1, Yaşar DOĞAN2, Mehmet ÖZDEN1, Yaşar ŞEN2, Denizmen AYGÜN2, Ahmet KALKAN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Elazığ’da sağlıklı okul çocuklarında farengeal beta hemolitik streptokok taşıyıcılık oranını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Yaşları 6-15 arsında değişen 1014 öğrenciden boğaz sürüntüleri alındı ve bekletilmeden %5 koyun kanlı agar besiyerine ekimleri yapıldı. Beta hemoliz yapmış olan bakteriler klasik yöntemlerle tanımlandı ve basitrasin (0.04 ünite), trimethoprim (1.25µg)- sulfamethoxazole (23.75µg) diskleri ve ticari latex agglutination kitleri (Dryspot Streptococcal Grouping Kit-Oxoid, England) kullanılarak grup identifikasyonları yapıldı.

Bulgular: Taşıyıcılık oranları; BHS %12.4, AGBHS %9.6, C grubu %1.2 ve G grubu %1.6 olarak saptandı. Öğrencilerin hiçbirinde solunum yolu infeksiyonunu düşündürecek belirti ve/veya semptomlar mevcut değildi. Taşıyıcılık oranlarında cinsiyete bağlı değişiklikler gözlenmedi.

Sonuç: Sonuç olarak, bu yüksek oranlar dikkate alındığında özellikle tıbbi girişim uygulanacak çocukların taşıyıcılık yönünden araştırılmasının uygun olacağı kanısındayız.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]