[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 517-522
[ English ]
KLİNİĞİMİZDE AKCİĞER KANSERİ DÜŞÜNÜLEREK FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ UYGULANAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Figen DEVECİ, Teyfik TURGUT, Gamze KIRKIL, M. Hamdi MUZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Akciğer kanseri (AC Ca) düşünülerek fiberoptik bronkoskopi (FOB) uygulanan olgularda, uygulanan tanı yöntemleri ile lezyonların ve olguların çeşitli özelliklerinin değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 1998-2001 tarihleri arasında FOB uygulanan 94 olgu retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Toplam 94 olgunun 34’ünde (%36.17) direkt tümör (tm), 56’sında (%59.58) indirekt tm bulgusu saptanmış olup 4’ünde (%4.25) ise tm bulgusunun olmadığı, ayrıca 94 olgunun 66’sında (%70.21) AC Ca tanısı konulduğu görüldü. Direkt tm bulgusu olan olgularda forseps biyopsisinin, indirekt tm bulgusu olanlarda ise bronş lavajının tanı değerinin daha yüksek olduğu bulundu (%95.65, %65.90). 66 olgunun %80.31’inde santral, %19.69’unda periferik yerleşim mevcuttu ve her ikisinde de en sık epidermoid Ca olduğu gözlendi (%52.84, %61.56).

Sonuç: Direkt tm bulgusu olanlarda forseps, indirekt tm bulgusu olanlarda ise bronş lavajının tanı değerlerinin daha yüksek, AC Ca’ların daha çok santral lokalizasyonlu, hem santral hem de periferik yerleşimli lezyonlarda epidermoid Ca’nın ön planda olduğu gözlendi.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]