[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 228-232
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Psikiyatrik Tanıların, Demografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi
Elif AKIN1, Meral BERKEM2
1Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada intihar girişiminde bulunmuş 12-18 yaş aralığındaki ergenlerde psikiyatrik tanıların, demografik ve klinik özelliklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi polikliniğine Haziran 2009- Mayıs 2010 tarihleri arasında intihar girişimi nedeniyle acil olarak başvurmuş veya konsülte edilmiş 12-18 yaş arasındaki 36 hasta alınmıştır. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri ayrıntılı bir formla, klinik değerlendirmeleri Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: İntihar girişiminde bulunanların ¾'ünü ergen kızlar oluşturmaktaydı. Vakaların çoğunluğu 15-16 yaşlarda toplanmıştı. Yüksekten atlayarak intihar girişiminde bulunan iki erkek ergen dışında vakalarda girişim aşırı doz ilaç alımıyla gerçekleşmişti. İntihar girişiminde bulunan ergenlerin % 77.8'inde psikopatoloji saptandı. En sık görülen psikiyatrik bozukluklar sırasıyla depresyon, DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) ve davranım bozukluğu idi.

Sonuç: İntihar davranışının etyolojisinde arasında birincil psikiyatrik bozukluklar önemli bir yer tutmaktadır. İntihar davranışını önlemede özellikle depresif belirtileri olan ergenlerin yakın takip ve tedavi edilmelerinin gerektiği düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]