[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 528-533
[ English ]
MESANE KANSERİNDE TÜM SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİLİ PROGNOSTİK GÖSTERGELER
Doğan ÜNAL, Ercan YENİ, Ayhan VERİT
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA

Amaç: Mesane kanserinde klinik evreden bağımsız olarak hastalığa özgü sağkalım oranlarını etkileyen prognostik faktörler araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Çalışma 34’ü (%76) erkek, 11’i (%24) kadın, yaş ortalaması 59 (30-82) olan toplam 45 mesane kanserli hastanın verileriyle yapıldı. Kan hemoglobin seviyesi, kan grubu; sistoskopi ve rezeksiyondan elde edilen bilgilerle tümörün boyutu, sayısı, mesane içi yerleşimi, görünümü, klinik evresi (pT evre) ve patolojik diferansiasyon derecesi (PD) saptandı. Ayrıca takipte rekürens ve progresyon görülmesi kaydedildi. Bütün parametrelerin tüm sağkalıma etkileri univariate (Kaplan-Meier ve Logrank testleri) ve multivariate (Cox regresyon model) analizlerle değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama 38 ay (18-44) izlem süresi sırasında hastaların 7’sinde (%16) ölüm meydana gelirken kümülatif sağkalım oranı %77 olarak hesaplandı. Univariate analizlerde yaş, cinsiyet, hemoglobin, kan grubu ve tümör yerleşiminin sağkalım olasılığını önemli oranda etkilemediği, tümör boyutu, sayısı, pT evre, PD ve takipte progresyon gözlenmesinin tüm sağkalımı etkilediği, ancak tümör görünümü ve takipte rekürens saptanmasının sınırda bir önemle sağkalımı etkilediği saptandı. Multivariate analizde en önemli prognostik faktörün PD olduğu bulundu.

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda genellikle önemli bir prognostik faktör olarak gösterilen tümörün mesane içi yerleşiminin önemsiz bulunması, ayrıca rekürensin sağkalıma önemli oranda etki yapmaması karşısında progresyonun prognozu önemli oranda kötüleştirmesi dikkat çekici bulunmuştur. Mesane kanseri için en önemli prognostik faktörün ise PD olduğu saptanmıştır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]