[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusunda Enalapril ve Losartan'ın Ghrelin İmmunreaktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Emir DONDER1, Murat Mehmet DOGAN2, Tuncay KULOGLU3, Özlem Dürrin DABAK3, Nevin KOCAMAN3, Yusuf OZKAN1
1Firat University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Elazig, Turkey
2Sorgun State Hospital, Internal Medicine, Yozgat, Turkey
3Firat University Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Elazig, Turkey

Amaç: Bu çalışmada, streptozotosin (STZ) ile deneysel olarak oluşturulan diyabetik sıçanların böbrek dokusunda, enalapril ve losartan'ın ghrelin immunreaktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 28 adet erişkin, dişi Wistar albino cinsi sıçan kullanıldı. Deney hayvanları Kontrol grubu (n=7), diyabetik (DM) grup (n=7), DM + Enalapril (n=7) ve DM +Losartan (n=7) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Diyabetik, DM + Enalapril ve DM +Losartan gruplarına 50 mg/kg olacak şekilde tek doz STZ (Sigma Chemical Co Louis Missouri) 0,1 M Fosfat-sitrat tamponunda ( pH: 4,5) çözdürülerek intraperitoneal olarak uygulandı. Tedavi gruplarındaki sıçanlara diyabetin başlangıcından itibaren 5 mg/kg/gün Enalapril ve 10 mg/kg/gün losartan oral olarak verildi. Deneyin 4. haftasının sonunda tüm gruptaki ratlar dekapite edildiler. Deney hayvanlarından alınan böbrek dokularına rutin histolojik teknikler uygulandı. Avidin-biotin-peroksidaz yöntemi ile ghrelin immünreaktivitesi belirlendi.

Bulgular: Böbrek dokusunda distal tübüllerde kontrol grubunda orta şiddette (++), diyabetik grupta ise şiddetli (+++) ghrelin immünreaktivitesi gözlendi. Tedavi gruplarında ise distal tübüllerde her iki grupta da kontrol grubuna benzer şekilde orta şiddette (++) ghrelin immünreaktivitesi izlendi.

Sonuç: Diyabetik sıçanların böbrek dokusunda enalapril ve losartanın ghrelin immunreaktivitesi üzerine etkili olduğu belirlendi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]