[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa(lar) 540-546
[ English ]
2000 YILINDA YENİMAHALLE ve ABDULLAHPAŞA EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK OCAKLARINA YAPILAN 60 YAŞ ÜZERİ BAŞVURULARIN TANIMLANMASI
S. Erhan DEVECİ, Ahmet Tevfik OZAN, Yasemin AÇIK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Yaşlıların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanmaları için çaba harcanmalıdır. Çalışmamızda Yenimahalle ve Abdullahpaşa Eğitim Araştırma Sağlık Ocaklarımız (EASO) polikliniklerine başvuran 60 yaş ve üzerindeki kişiler incelenerek genel olarak bölgemizdeki yaşlılara ait tanımlamaların yapılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2000 yılına ait poliklinik defterlerinden 1 Ocak-31 Aralık 2000 tarihleri arası 60 yaş ve üzeri kişilerin başvuruları ve sağlık ocaklarının aylık çalışmaları incelenmiştir.

Bulgular: 60 yaş ve üzeri nüfus Abdullahpaşa EASO’da 547, Yenimahalle EASO’da 2996, bölge nüfusuna oranları sırasıyla %5.9 ve %8.8, başvuran yaşlı hasta sayısı ise sırasıyla 1617 ve 3324’tür. Hipertansiyonun Abdullahpaşa EASO’da %17.2, Yenimahalle EASO’da %21.7 sıklıkla ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Akut solunum yolu enfeksiyonları ile iskelet-kas sistemi ve bağ dokusunun diğer hastalıkları her iki sağlık ocağında da ilk üç içerisindedir. Her iki cinste de tanıların %50’den fazlasını kronik hastalıklar oluşturmaktadır. Yaşlıların diğer bir kuruma sevk oranları Abdullahpaşa’da %6.8, Yenimahalle’de ise %3.9’dur.

Sonuç: EASO bölgelerimizde yaşayan yaşlıların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyleri yüksektir. Başvuran yaşlıların büyük bir çoğunluğunun kronik hastalığa sahip olduğu saptanmıştır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]