[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-082
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıçanlarda Özefagus ve Midede Yaşa Bağlı Değişimlerin Histomorfolojik Açıdan İncelenmesi
Elif TAŞLIDERE, Meltem KURUŞ, Alper KAZANCI, Ali OTLU
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada sıçan özefagus ve midelerinde yaşa bağlı olarak gelişen morfolojik değişikliklerin ışık mikroskobik açıdan incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 21 adet dişi Spraque-Dawley sıçan kullanıldı. Sıçanlar, Grup 1: 21 günlük sıçanlar, Grup 2: 2 aylık sıçanlar ve Grup 3: 19 aylık sıçanlar olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Deney sonunda çıkartılan özefagus ve mide dokuları rutin histolojik doku takibinden sonra parafine gömüldü. Kesitler Hematoksilen-eozin ile boyanıp ışık mikroskobunda incelendi.

Bulgular: Çalışmamızda özefagus epitel kalınlığı Grup 1'de ortalama 31.85±5.7 μm, Grup 2'de 40.95±6.7 μm, Grup 3'de 44.68±9,2 μm olarak bulundu. Tunika muskularis kalınlığı Grup 1'de ortalama 128.9±23.1 μm, Grup 2'de 207.8±38.5 μm ve Grup 3'de 256.07±35.52 μm olarak tespit edildi. Sıçanlarda özefagusa ait epitel ve tunika muskularis kalınlığı ölçüldüğünde yaşlanmaya bağlı olarak kalınlığın anlamlı derecede arttığı gözlendi (p<0.05). Çalışmamızda sıçanların mide tunika mukoza kalınlığı Grup 1'de ortalama 67.87±8.25 μm, Grup 2'de 127.76±21.8 μm ve Grup 3'de 181.23±35.1 μm olarak bulundu. Tunika muskularis kalınlığı Grup 1'de 56.65±15.9 μm, Grup 2'de 125.68±21.36 μm ve Grup 3'de 174.07±22.5 μm olarak tespit edildi. Sıçanlarda mideye ait tunika mukoza ve tunika muskularis kalınlığı ölçüldüğünde yaşlanmaya bağlı olarak kalınlığın anlamlı derecede arttığı gözlendi (p<0.05).

Sonuç: Sıçanlarda özefagus ve mide morfolojisinin artan yaş ile değişim gösterdiği izlendi. Bu çalışmada elde edilen verilerin diğer morfolojik çalışmalara ışık tutacağı ve literatüre katkıda bulunacağı kanısını taşımaktayız.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]