[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 094-097
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sivas Bölgesinde Yaşayan Kadınlarda Servikal Örneklerde Human Papillomavirüs Pozitifliği ve Genotiplerinin Sıklığı
Dilara YILDIRIM1, Malik Ejder YILDIRIM2, Mustafa Zahir BAKICI3
1Sivas Numune Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sivas, Türkiye
2Sivas Devlet Hastanesi, Moleküler Genetik, Sivas, Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada amacımız, yöremizdeki HPV DNA genotiplerinin sıklığını belirlemek, servikal sürüntü ile sonuçlar arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, yaşları 21 ile 67 arasında değişmekte olan 140 kadın olgu üzerinde yapıldı. Hastalardan alınan servikal örneklerde PCR yöntemi ile HPV DNA araştırıldı ve Otomatize HybriMax cihazında revers hibridizasyon yöntemi ile HPV genotiplendirilmesi yapıldı. Ayrıca servikal fırça ile alınan smearlar lam üzerine yayıldı ve incelenmek üzere hastanemiz patoloji laboratuvarına gönderildi.

Bulgular: Çalışmamızda, olguların % 6,4'ünde HPV DNA pozitifliğine rastlandı. HPV genotip 6, % 25 oranında en sık bulunurken ikinci sıklıkta genotip 16, % 16,6 oranında rastlanmıştır. Bu hastaların patoloji negatifliği ve HPV pozitifliği % 77,8 oranındadır. Smear sonuçlarına göre smear negatif olan hastaların %94,7'sinde HPV negatif, %5,3'ünde pozitif bulunmuştur. Kondiloma aküuminatalı hastaların %33,3'ünde HPV negatif, %66,7'sinde HPV pozitiftir. Vajinal intraepitelyal neoplazi (VIN) tanısı konan hasta bir tane olup, HPV negatif olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Yöremizde tespit ettiğimiz HPV DNA pozitifliği yüksek bir orandadır. Sitolojik takibin yanında moleküler testler de takipte oldukça önemlidir. Moleküler çalışmalar, gelecekte ülkemizde rutin aşılama çalışmalarında kullanılacak genotiplerin önceliğini belirlemede yararlı olacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]