[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-154
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gonadotropin Salgılatıcı Hormon Antagonisti Uygulama Süresinin In-Vitro Fertilizasyon Sonuçlarına Etkisi
Zehra Sema OZKAN, Remzi ATILGAN, Banu KUMBAK, Mehmet SIMSEK, Ekrem SAPMAZ
Firat University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Elazig, Turkey

Amaç: Gonadotropin salgılatıcı hormon antagonisti (GnRH-ant) kullanım süresinin, in vitro fertilizasyon (IVF)/ intra-sitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) sikluslarında oosit kalitesi, implantasyon ve gebelik oranlarına etkisi olup olmadığını araştırmak.

Gereç ve Yöntem: IVF kliniğimizde Mart 2010- Ocak 2012 tarihleri arasında GnRH-ant protokolü ile tedavi edilen 138 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar GnRH-ant kullanım sürelerine göre 3 gruba ayrıldı. Grup 1: 4 gün (n=51); grup 2: 5 gün (n=57); grup 3: 6 gün (n=30). İmplantasyon, fertilizasyon ve gebelik oranları, toplanan oosit sayısı (TOS) ve matür oosit sayısı (MOS) bakılan ana parametrelerdir.

Bulgular: Sonuçlara bakıldığında; TOS ve MOS grup1'de en düşük, grup 2'de orta ve grup 3'te en yüksek sayıda gözlendi. Gruplar arasında kullanılan toplam gonadotropin dozu, fertilizasyon oranı, implantasyon ve gebelik oranları açısından istatistiki anlamlı bir fark görülmedi. Siklus ve embriyo transferi başına görülen gebelik oranlarımız sırasıyla %31.8 ve %37.9 idi.

Sonuç: Çalışmamızda GnRH-ant kullanım süresi uzadıkça toplanan oosit ve matür oosit sayısının arttığını, fakat fertilizasyon, implantasyon ve gebelik oranlarının fark etmemesi üzerinden, uzamış antagonist uygulamasının IVF sonucuna negatif etki oluşturmadığını gözlemledik.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]