[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-163
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diffüz Havalanma Artışının Toraks ve Hava Yolları Üzerindeki Etkileri
Cem OZHAN2, Aydın KURT1, Halil ARSLAN3, Elcin ZAN4
1SB. Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Radiology, Ankara, Turkey
2Burton Medical Imaging and Diagnostic Center, Radiology, Bursa, Turkey
3SB. Atatürk Training and Research Hospital, Radiology, Ankara, Turkey
4Russell H. Morgan The Johns Hopkins Hospital, Radiology, Baltimore, ABD

Amaç: Bu çalışma ile normal bireylerde ve akciğerlerinde diffüz havalanma artışı bulunan hastalarda bronş, trakea ve toraks çap değerlerindeki değişimi oransal olarak ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Değişik nedenlerle toraks BT çekilen 200 hasta çalışma grubuna alındı. Çalışmada çok kesitli BT kullanıldı. Her toraks BT havalanma artışı yönünden değerlendirildi. Çalışma grubumuz 161 hastadan kontrol grubumuz ise radyolojik olarak diffüz havalanma artışı saptanmayan 39 hastadan oluşmaktaydı. -910 HU ve daha düşük dansite değeri ölçümü havalanma artışı olarak kabul edildi. Toraks AP / lateral çap oranı (torasik indeks), trakea lateral / AP çap oranı trakeal indeks, sağ ve sol ana bronşta lateral / AP çap oranları ise bronşial indeks değerleri SPSS 16.0 paket programı ile istatistiksel olarak değerlendirildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda ise Mann-Whitney U testi kullanıldı.

Bulgular: Her iki grubun trakeal indeks, torasik indeks ve bronşial indeks değerleri arasında anlamlı farklılık saptandı. ROC analizi toraksta (AP çap artışı için) eşik değerin 0.825 olduğunu gösterdi. Havalanma artışı olanlarda toraks çap oranının 0,825'in üzerinde olma ihtimali 2,5 kat artmaktadır . Toraks AP çapı artmış kontrol grubu hastalarda ortalama yaş daha yüksek olup yaşın toraks AP çap artışında etkili olduğunu gösterildi.

Sonuç: Torasik indeks hiperaerasyondan etkilenmektedir. Havalanma artışı, kılıç kını trakea konfigürasyonuna yol açmaktadır. 0.825 ve üzerindeki torasik indeks değerleri toraks AP çap artışı ile uyumludur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]