[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 171-175
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
KOAH'lı Olguların Hastanede Yatış Süresini Etkileyen Faktörler
Gamze KIRKIL1, Figen DEVECİ1, Teyfik TURGUT1, Mehmet Hamdi MUZ1, Suat TÜRKOĞLU2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Batman Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Batman, Türkiye

Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) akut atak nedeni ile hastanede yatışların, hastalığın ağırlığını gösteren parametreler ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 1 yıl süresince KOAH akut atak nedeniyle kliniğimizde yatarak takip edilen hastaların demografik verileri ve laboratuvar özelliklerinin retrospektif olarak incelenerek, hastane yatış süresi ile ilişkili olabilecek çeşitli parametrelerin varlığı araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 113 olgunun 14'ü (%12.4) kadın, 99'u (%87.6) erkekti. Olguların yaş ortalaması 65.33±8.96 idi. Olguların hastanede yatış süreleri ortalama 16.02±12.85 gün idi. 65 yaş ve üstü KOAH'lı olguların hastanede yatış süreleri 65 yaş altı olgulara göre istatistiksel olarak kısa idi (p=0.047). Yıllık atak sayısı artıkça ortalama yatış sürelerinin uzadığı tespit edildi. Pulmoner hipertansiyonu olan olguların ve yoğun bakım ünite-sinde yatış öyküsü olan olguların ortalama yatış sürelerinin daha uzun olduğu saptandı (sırasıyla, p=0.024, p<0.001). Yatış süreleri ile PaCO2 ve pulmoner arter basıncı arasında pozitif korelasyon saptanırken (sırasıyla r=0.220, p=0.019, r=0.266, p=0.004), oksijen saturasyonu ve FEV1 değerleri arasında negatif korelasyon (sırasıyla r=-0.327, p<0.001, r=-0.191, p=0.043) olduğu gözlendi. Yılda 1'den fazla atak geçirmenin 15 gün ve üzeri hastanede yatış süresi için bağımsız bir risk faktörü olduğu saptandı.

Sonuç: Yılda birden fazla atak geçiren ve yoğun bakım ünitesinde yatış öyküsü olan KOAH'lı hastaların ataklar sırasında hastanede yatış sürelerinin daha uzun olabileceği akılda tutulmalı ve hastalar da bu konuda uyarılmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]