[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 176-181
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ümraniye İlçesinde 1. Basamakta Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Hastaların Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları
Seyhan HIDIROĞLU2, M. Fatih ÖNSÜZ1, Cem Emrah KALAFAT2, Melda KARAVUŞ2
1İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Araştırmanın amacı Ümraniye'de 1.basamak sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) konusundaki bilgi durumlarının, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma; Ümraniye ilçesine bağlı 11 adet 1. basamak sağlık kuruluşuna bir haftalık periyod içerisinde başvuran ve araştırmamıza katılmayı kabul eden 294 kişi ile yürütüldü. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 2 bölümden oluşan 22 soruluk bir anketin yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanması ile toplandı. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile tanımlayıcı istatistikler, ki-kare testi ve lojistik regresyon analizi kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Araştırmaya katılanların %84.0'ı GDO'lardan haberdardı. GDO'lardan haberdar olan katılımcıların %70.0'ı GDO'yu ilk kez televizyondan duymuştu ve %70.4'ü GDO'ların insanın yaşam kalitesine zarar vereceğini, %72.9'u sağlık sorunları oluşturacağını düşünüyordu. GDO'lardan haberdar olan katılımcıların %85.8'i üzerinde GDO'lu olduğu belirtilen bir ürünü almayacağını ifade etmişti ve %66.8'i GDO'lu ürünün fiyatı normal ürünlerden daha ucuz olsa da ürünü satın almayacağını bildirmişti. Yapılan lojistik regresyon analizinde, katılımcıların bekar olması, çalışmıyor olması ve gündemi yeterince takip etmemesi GDO'lardan haberdar olma durumunu azaltıcı faktörler olarak ortaya çıktı.

Sonuç: Araştırmamıza katılanların çoğu GDO'lardan haberdardı ve medya en önemli bilgi kaynağı olarak saptandı. Katılımcıların GDO'lu ürünlere karşı yaklaşımı olumsuzdu. GDO'lu ürünlerle ilgili toplumun farkındalığını ve bilgi düzeyini arttırmak için özellikle medya etkin bir şekilde kullanılmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]