[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 012-016
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Yaklaşımları: 96 Hasta Üzerinde Tek Kurum Deneyimi
Turkan DUBUS1, Bektas AKPOLAT2, Ozlem UZMAN3, Dilay DEMIRYONTAR3, Nil TOKER3
1Istanbul Training and Research Hospital, Chest Surgery, Istanbul, Turkey
2Taksim Training and Research Hospital, Chest Surgery, Istanbul, Turkey
3Istanbul Training and Research Hospital, Chest Diseases, Istanbul, Turkey

Amaç: Tek bir merkezde tedavi edilmiş olan akciğer kanserli hastalarda tanısal ve terapötik yaklaşımları incelemek.

Gereç ve Yöntem: 2007-2010 yılları arasında klinik, radyolojik ve bronkoskopik bulgulara göre patolojik tanısı konulan 96 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Erkek/Kadın: 87/9, ortanca yaş: 59 (45-74). 82 hasta (%85.4), sigara kullanıcısı idi. Hastaların çoğunda klinik bulgu olarak, öksürük (n= 86) %89.5, kilo kaybı (n= 74) %77.1, balgam (n= 68) %70.8 görüldü. Akciğer grafisinde en sık tespit edilen bulgular kitle (n= 90) %93.7, mediastinal genişleme (n= 54) %56.2, atelektazi (n= 52) %54.2 idi.. 96 hastanın histolojik alt tipleri küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) (n= 6) %6.3, küçük hücreli dışı akciğer kanserleri (KHDAK) (n= 90) %93.7 idi. Bronkoskopik ve radyolojik incelemelerde primer tümörün sol akciğerde (n= 56) %58.3 daha sık olduğu görüldü. Bronkoskopi yapılan olgulardan 54'ü (%56.2) endobronşiyal, 26'sı (%27.1) submukozal tutulum olarak değerlendirildi. En sık tanı metodları fiberoptik bronkoskopi (FOB) (%83.3) ve transtorasik iğne biyopsisi (TTİB) (%16.7) idi. Evrelerine göre KHAK'de 2'si (%2.1) sınırlı evre, 4'ü (%4.1) ileri evre; KHDAK olgularından 41'i (%42.7) operable, 49'u (%51.0) inoperabl olarak değerlendirildi. Hastalarımızın 25''inde (%26.0) uzak organ metastazı saptandı.

Sonuç: Bu çalışmayla akciğer kanseri cerrahisinin mutlaka belli merkezlerde yapılmasının şart olmadığını, bugün artık tek hekimin veya bir kaç hekimin çalıştığı herhangi bir devlet hastanesinde de ameliyata uygunluğu olan her türlü akciğer kanseri ameliyatının çok düşük morbidite ve mortalite oranlarıyla başarılı bir şekilde yapılabildiğini vurgulamak istedik.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]