[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-021
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Greulich and Pyle Atlası Kullanılarak Yapılan Çocuklardaki Kemik Yaşı Değerlendirmesinde Değerlendirici Değişkenliği
Ayse MURAT AYDIN1, Ahmet Kursad POYRAZ1, Saadet AKARSU2, Huseyin OZDEMIR1, Hanefi YILDIRIM1, Erkin OGUR1
1Firat University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Elazig, Turkey
2Firat University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Elazig, Turkey

Amaç: Çocuklardaki büyüme bozukluklarının tanı ve takibinde iskelet matüritesinin değerlendirilmesi önemlidir. Greulich and Pyle atlasını kullanarak çocuklardaki kemik yaşının belirlenmesinde, kronolojik yaşı bilmenin, değerlendiricilerin birbiriyle ve kendi içerisindeki etkisini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Yaşları 3-198 ay arasında değişen, 115 erkek çocuk ile yaşları 2-186 ay arasında değişen, 113 kız çocuğu çalışma grubunu oluşturdu. Bir yıllık sürede çocuk polikliniğine gelen olguların sol el-bilek grafisi elde edildi. Kronolojik yaşlarını bilmeden ve yaklaşık 1 ay sonra kronolojik yaşlarını bilerek, el-bilek grafileri Greulich ve Pyle atlası temel alınarak değerlendirildi. Değerlendiriciler arasındaki farklılığı saptamak için grafiler 3 radyolog tarafından değerlendirildi. Değerlendiricilerin kendi içlerindeki farklılığı belirlemek için 23 erkek ve 27 kız olgunun grafileri yaklaşık iki ay sonra ikinci kez olguların kronolojik yaşlarını bilmeden ve kronolojik yaşlarını bilerek değerlendirildi.

Bulgular: 3 değerlendiricinin her biri için, kronolojik yaşlarını bilerek değerlendirmede, kronolojik yaşlarını bilmeden değerlendirmeye göre normal bilme değerlerinde artış olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Değerlendiriciler arasında anlamlı fark saptanmadı. Bazal ve ikinci kez değerlendirmede, olguların kronolojik yaşını bilmeden ve bilerek değerlendirmenin her ikisinde de, değerlendiricilerin saptadığı kemik yaşı ile kronolojik yaş değerleri uyumluydu (p<0.001).

Sonuç: Radyografileri değerlendirmeden önce kronolojik yaşın bilinmesi güvenilirliği etkilememektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]