[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 038-042
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Multiple Sklerozlu Hastalarda NOS3 Geninin mRNA Seviyesinde İfadesi
Ali BAYRAM1, Mehri İĞCİ1, Remzi YİĞİTER2, Mehmet Ali ELÇİ2, Beyhan CENGİZ3, Serdar ÖZTUZCU1, Yusuf Ziya İĞCİ1, Mustafa ULAŞLI1, Recep BAYRAKTAR1, İbrahim BOZGEYİK1, Ecir Ali ÇAKMAK1, Ahmet ARSLAN1
1Fırat Üniversitesi, Elazığ Sağlık Yüksek Okulu, Elazığ, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Merkezi sinir sisteminde demiyelinizasyon ve akson hasarı ile oluşan multiple sklerozun (MS) gelişiminde genetik etmenlerin de rol alabileceği düşünülmektedir. Nitrik Oksit Sentazın (NOS) nöron koruyucu etkinliği olduğunu gösteren çeşitli çalışmalar yapılmıştır. NOS ailesinden NOS3'ün (eNOS) NOS1 ve 2'nin aksine artan gen ifadesinin nörotoksik etki göstermediği, koruyucu özelliği olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu çalışmada NOS3 geninin ifade düzeyinin MS hastalığı ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Polikliniği'nde takip edilen 17-65 yaşları arası 93 MS hastası çalışma kapsamına alındı. Kontrol grubunu 93 sağlıklı gönüllü oluşturdu. MS'li hasta grubunda yaş ortalaması 35.60 (en küçük:17, en büyük:65); kontrol grubunda ise 33.80 (en küçük:20, en büyük:73) olarak bulundu. Real Time PCR yöntemi ile çalışma yapıldı.

Bulgular: NOS3 genindeki NOS3*2, NOS3*3 ve NOS3*4 allellerinde gen ifadesinin hasta/kontrol gruplarında anlamlı olarak düştüğü gözlemlenmiş ve gruplar arasındaki farklar Mann-Whitney yöntemi ile %95 güven aralığında (p<0.05) analiz edilmiştir.

Sonuç: Nitrik oksitin (NO) azalan gen ifadesi neticesinde nöron hücrelerini koruyucu etkinliğinin yetersiz kalıyor olabileceği düşünülebilir. NO ve NOS3 geninin tanı ve yeni tedavi stratejileri geliştirmede umut verici bir yaklaşım olabileceği düşünülebilir. Ancak, NOS3 geninin ifade düzeyleri hasta ve kontroller arasında istatistiki olarak farklı görünse de, her bir grup içerisinde çok değişkenlik gösterdiği için MS oluşumu ile ilişkili olduğunu iddia edebilmek için daha geniş hasta gruplarında yapılan çalışmalara ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışma bu amaçla tasarlanmış ilk çalışmadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]