[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 064-071
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Vertebral Metastaz, Dejenerasyon ve Spondilodiskitlerin Ayırıcı Tanısında Non-CPMG SS-FSE Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntülemenin Katkısının Değerlendirilmesi
Fatih ÇELİKYAY1, Yusuf ÖNER2, Turgut TALI2, PH Le ROUX3, Şule DEVECİ4, Ruken YÜKSEKKAYA1
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3General Electric Medical Sysytems, Buc Cedex, Fransa
4Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kırklareli, Türkiye

Amaç: Vertebral metastaz, Tip 1 vertebra plato değişikliği ve spondilodiskitli olgularda non-Carr-Purcell-Meibom-Gill (Non-CPMG) single-shot fast-spin-echo (SS-FSE) difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) tekniğini kullanarak elde edilen apperent diffusion coefficient (ADC) değerlerinin ve oranlarının ayırıcı tanıya katkısının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Yirmidört vertebral metastaz ve 18 spondilodiskit ile 15 Tip 1 vertebra plato değişikliği bulunan toplam 57 hasta Non-CPMG SS-FSE DAG tekniği ile incelenmiştir. Patolojik vertebraların ADC değerleri, patolojik ve normal vertebralardan elde edilen ADC değerlerinin oranlamasıyla bulunan ADC oranları hesaplandı. Bu değerler her üç hastalık grubu arasında ve spondilodiskitlerle Tip 1 dejenerasyonların birleştirilmesiyle oluşan benign ve malign nedenli gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmamızda ADC haritalarında tüm olgularda yüksek sinyal intensitesi izlenmiştir. Normal ve patolojik vertebra ADC ortalamaları sırasıyla 0,25±0,05 mm mm2/sn ve 1,07±0,22 mm2/sn ölçülmüş olup istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Hem spondilodiskit hem de tip 1 dejenerasyon grubunun ADC değerleri ve ADC oranları metastatik infiltrasyonu bulunan gruptan anlamlı olarak yüksekti.

Sonuç: Non–CPMG SS-FSE difüzyon ağırlıklı görüntüleme tekniği, FSE temeline dayanmasından dolayı manyetik alan inhomojenitelerinden kaynaklanan artefaktlara daha az yatkındır. Her ne kadar bazı olgularda örtüşmeler olsa da elde edilen ADC değerleri, oranları ve yeterli bir görüntü kalitesi ile vertebral kemik iliği patolojilerinin değerlendirmesinde katkıda bulunabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]