[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 088-090
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Multinodüler Guatr Tedavisinde Total Tiroidektomi Deneyimimiz
Ahmet BOZDAĞ
Harput Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ, Türkiye

Amaç: Tiroidektomi özellikle endemik bölgelerde düşük mortalite oranlarıyla sık uygulanan bir cerrahi girişimdir. Komplikasyon gelişmesi ciddi morbiditeye sebep olabilir. Benign tiroid hastalıkları için standart bir tedavi yöntemi yoktur. Bu çalışmada benign tiroid hastalığının tedavisinde total tiroidektominin güvenilirliği irdelendi.

Gereç ve Yöntem: Haziran 2010 ile Haziran 2013 tarihleri arasında kliniğimizde total tiroidektomi uygulanan 34 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 30'u (%88,3) kadın 4'ü (%11,7) erkekti. Yaş ortalaması 45±13 olan hastaların üçü toksik multinodüler guatr (%8,8), 31'i(%91,2) ise toksik olmayan multinodüler guatr idi. Ameliyat öncesi yapılan ultrasonografide ortalama dominant nodül çapı 27.9±10.7 idi. Bir hastamızda (%2,9) geçici hipoparatiroidizm, bir diğerinde ise (%2,9) ses kalitesinde bozulma komplikasyonları görüldü. Hiçbir hastamızda kanama, kalıcı reküren larengeal sinir felci ve hipoparatiroidizm görülmedi.

Sonuç: Benign bir tiroid hastalığı için yapılacak cerrahi işlem düşük komplikasyon ve nüks oranına sahip olmalıdır. Total tiroidektomi diğer cerrahi prosedürlere göre benzer komplikasyon ve düşük nüks oranına sahip olması nedeniyle tercih edilebilir bir yöntemdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]