[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-094
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gelişimsel Kalça Displazisi Nedeni ile Tek Seansta Birleşik Cerrahi Tedavi Uyguladığımız Hastalarımızın Uzun Dönem Klinik ve Radyolojik Sonuçlarının Analizi
İsmail Murad PEPE1, Emre ÇALIŞAL2, Ertuğrul AKŞAHİN2, Ali BİÇİMOĞLU2
1Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Gelişimsel kalça displazisi nedeniyle tek seansta birleşik cerrahi tedavi uygulanan hastaların uzun dönem radyolojik ve klinik sonuçlarının araştırılması.

Gereç ve Yöntem: Tek seansta açık yerleştirme, innominate osteotomi ve femoral osteotomi uyguladığımız ve iskelet gelişimini tamamlamış 39 hastanın 48 kalçası bu çalışmada değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeye alınan hastaların ortalama takip süreleri 12,8 (±3,9) yıldı. Çalışmada hastaların cerrahi işlem yaşı, cerrahi öncesi, erken cerrahi sonrası ve son kontroldeki asetabular indeksleri, son kontroldeki radyolojik ve klinik sonuçları, avasküler nekroz varlığı ve merkez-köşe açıları (CEA) ölçülmüştür.

Bulgular: Barrett'in Modifiye McKay Kriterlerine göre 39 hastanın; 28'inde (% 71,8) mükemmel, 8'inde iyi (% 20,5), 3'ünde orta (%7,7) sonuç elde edildi. Olguların hiçbirinde kötü sonuca rastlanmamıştır. Kalamchi Mac Ewen sınıflamasına göre 39 hastanın 8'inde (%20,5) avasküler nekroza rastlandı. Cerrahi öncesi ile erken cerrahi sonrası ve son kontrollerde ölçülen asetabuler indeks değerleri birbirleri ile karşılaştırıldı. Ortalama değişimler anlamlı bulundu (p<0.001).

Sonuç: Gelişimsel kalça displazisi tedavisinde tek seansta uygulanan birleşik işlemlerin uzun vade sonuçlarının iyi olduğunu düşünüyoruz. Ancak çok uzun dönemli takipte düşük kalça sağ kalımı bildirilen çalışmalar göz önüne alındığında, uzun vadede geleneksel metotlarla saptayamadığımız birtakım patolojilerin bu dönemde elde edilebilen iyi ve mükemmel sonuçlara çok uzun vadede ulaşılamamasına neden olduğunu düşünüyoruz. Mevcut hasta serimizin daha uzun dönem takipleri bu patolojileri ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]