[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 122-125
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kadınların İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri
Bülent ÇAKMAK, Seher ARSLAN, Mehmet Can NACAR
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bölgemiz kadınlarının anne isteğine bağlı sezaryen hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Kasım 2013 - Aralık 2013 tarihleri arasında bir üniversite hastanesine başvuran hasta ve yakınlarından araştırmaya katılmayı kabul eden 500 kadına yüz yüze görüşme tekniği ve anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Anket katılımcıların demografik özelliklerini, sezaryen hakkındaki tutum ve görüşleri değerlendiren “12” sorudan oluşmaktaydı.

Bulgular: Katılımcılara yöneltilen "Anne isteğine bağlı sezaryen yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna kadınların %69.6'sı "tıbbi zorunluluk durumunda yapılmalı" yanıtını verirken %22.8'i "anne isteğine bağlı yapılabilmeli" ve %7.6'sı "kararsızım" cevabını verdi. "Tıbbi zorunluluk olmayan durumda sezaryen ile doğumu tercih eder misiniz?" sorusuna katılımcıların yalnızca %11.4'ü "evet" yanıtını vermiş olup bunların sezaryen doğumu tercih etmelerinde en sık neden "vajinal doğumdan korkma" (%42.2) olarak saptandı. "Anne isteğine bağlı sezaryenin yasaklanması sizce doğru mudur?" sorusuna katılımcıların %53.2'si "evet" yanıtını verdi. Bu soruya doğum yapmamış olanların %37'si “hayır” cevabını verirken bu oran vajinal doğum yapanlarda ve sezaryen ile doğum yapanlarda sırasıyla %28.5 ve %23.9 olarak saptandı (p<0.001).

Sonuç: Katılımcıların büyük bir kısmı isteğe bağlı sezaryene olumsuz yönde baktıklarını belirtmekle birlikte; zorunluluk durumlarında sezaryen yapılabilmesi gerekliliğini bildirmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]