[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 126-129
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Apandisitlerin Perfore Olmasında Hekimlerin Rolü
Mehmet SARAÇ, Ünal BAKAL, Tugay TARTAR, Ahmet KAZEZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışma geç tanılı apandisit olgularında hekimlerin rolünü belirlemek için yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Haziran 2012- 2013 döneminde kliniğimizde apandisit tanısıyla ameliyat edilen hastalar incelendi. Hastaların; yaş, cinsiyet, hastaneye başvuru süreleri, laboratuar ve radyolojik incelemeleri, histopatoloji sonuçları, alvarado skoru, ilaç kullanımları ve ilk değerlendiren hekimleri kaydedildi.

Bulgular: Çalışmada 100 hasta incelendi. Hastaların 70'i erkek, 30'u kız idi. Yaş ortalaması 10.2 yıl (3-16 yaş) idi. Başvuru süreleri ortalama 1.8 gün (8 saat-7 gün) idi. Hastaların ilk başvuru merkezi olarak 5'i aile hekimliği, 36'sı devlet hastanesi acil servisinde pratisyen hekim, 11'i pediatri polikliniği, 48'i ise hastanemiz çocuk acil servisine başvurmuştu. Hastaların 34'ü akut, 27'si süpüratif, 39'u ise perfore apandisitti. Perfore apandisit olan 39 vakanın 10'u sağlık merkezine geç başvurudan kaynaklanmıştı. Toplam 36 hastaya ilk başvuru merkezinde teşhis konulamamıştı. Perfore olan 29 hastanın 6'sı 5 yaşından küçük, 11'i 5-10 yaş arasında, 12'si 10 yaşından büyüktü.

Sonuç: Pediatri ve acil servis hekimlerinin apandisiti tanımlayamamaları dikkat çekiciydi. Ailelerin karın ağrılı çocuklarını hastaneye geç getirmeleri 2. sırada gelmekteydi. Tanıyı zorlaştıran diğer bir neden ise aile ve/veya hekimlerin başladığı medikal tedavilerdir. Çocuk cerrahları dışında diğer hekimlerin de çocuklarda akut apandisit kliniği hakkında farkındalıklarının artırılmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]