[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 130-134
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Klinik Deneyimimiz ile İzole Pulmoner Metastaz Varlığında Cerrahinin Yeri
Aslı Gül AKGÜL1, Seymur Salih MEHMETOĞLU1, Devrim ÇABUK2, Serkan ÖZBAY1, Hüseyin Fatih SEZER1, Şerife Tuba LİMAN1, Salih TOPÇU1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Amaç: Akciğer birçok malign tümörün en sık metastaz yaptığı organdır ve diğer sistemik metastazların aksine izole akciğer metastazında cerrahi yaklaşım birden fazla organ metastazı olan olgularla karşılaştırıldığında komplet cerrahi rezeksiyon sonrasında daha iyi sağkalım gösterebilmektedirler. Çalışmamızda pulmoner metastazlarda metastazektominin yeri ve sağ kalıma etkisi ile ilgili klinik deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde sekiz yıllık süre içinde toplam 29 metastazektomi yapılmış 19 hastanın (11 kadın, 8 erkek; medyan yaş; 45) kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, primer tümör patolojisi, hastalıksız geçen süre, radyolojik olarak ve cerrahi olarak tespit edilen metastatik lezyon sayısı, operasyon şekli ve izlem süreci göz önüne alınarak değerlendirildi.

Bulgular: Video-yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) uyguladığımız periferik 1 cm çaplı bir lezyonu olan tek olgu dışında tüm vakalara torakotomi ile yaklaşıldı. Operasyon öncesi BT tetkikinde 64 adet metastatik lezyon saptanmasına rağmen, cerrahi sırasında toplam 81 metastatik lezyon rezeke edildi. Majör komplikasyon görülmedi, üç olguda uzamış hava kaçağı gelişti. Üç hastamız postoperatif bir yıl içinde yaygın metastaz ile kaybedilirken, yedi hastamız postoperatif 2-5 yıllık dönem içinde gelişen uzak metastazları ile geri kalan hastalar ise hastalıksız takip edilmektedir.

Sonuç: Pulmoner lezyonlarda metastazektominin primer tümörü kontrol altında olan, cerrahiye uygun seçilmiş hasta grubunda sağkalımı olumu etkilediği bilinmektedir. Radyolojik olarak atlanan nodüller de gözönüne alındığında torakotomi ve dikkatli bir palpasyon halen tercih edilen cerrahi yöntemdir. Objektif bir değerlendirme yapmak için çok sayıda vaka içeren geniş metastazektomi serileri uygun olacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]