[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 135-139
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Malatya İl Merkezinde Çalışan Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Elemanlarının, Aile Hekimliği Uygulaması Hakkındaki Görüşleri, İş Doyumu Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
Çiğdem TEKİN, Çiğdem BOZKIR, Yasemin SAZAK, Ali ÖZER
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, MALATYA, Türkiye

Amaç: Bu çalışma sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde aile hekimliği sisteminde görev yapmakta olan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, uygulama ile ilgili memnuniyetleri ve iş doyum düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmanın evreni, Malatya il merkezinde görev yapmakta olan 138 aile hekimi ve 138 aile sağlığı elemanı olmak üzere toplam 276 kişidir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, sosyo-demografik bilgileri içeren sorular ve Minnesota İş Doyum Ölçeği (MİDÖ)' nin bulunduğu anket formu uygulandı. Elde edilen verilerin analizinde Mann-whitney U, Student t ve One-Way Anova testi kullanıldı.

Bulgular: Araştırmaya katılanların %47,3'ü aile hekimi, %52,7'si aile sağlığı elemanı idi. Çalışanların %46,5'i aile hekimliği uygulamasından kısmen memnun olduklarını ve %17,5'i işi bırakmayı düşündüklerini belirtmişler idi. Katılımcıların genel iş doyum puan ortalamaları aile hekimlerinde 3,33±0,65; aile sağlığı elemanlarında 3,13±0,59 idi. Mesleklerini kişilik yapısına uygun bulanların genel iş doyum puan ortalamaları aile hekimleri (3,49±0,51) ve aile sağlığı elemanlarında (3,24±0,66), mesleğini kişilik yapısına kısmen uygun ya da uydun olmadığını ifade edenlerden anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü (p<0,05).

Sonuç: Bu çalışmada aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının iş doyumu orta düzeyde bulundu. Sağlıkta dönüşüm programının uygulamaya geçmesiyle sağlık hizmetlerinde yapılan değişiklikler sağlık çalışanlarını da etkilemektedir. Bu değişim süreci içerisinde sağlık personelinin beklentilerinin bilinmesi ve sorunlarının çözümü, hizmetin kalitesini arttıracaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]